OISHI ขายหุ้นกู้ 1 พันลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 2.51% ใช้ลงทุนตามแผนธุรกิจ

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 11, 2015 13:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โออิชิ กรุ๊ป (OISHI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561นับจากวันออกหุ้นกู้วันที่ 9 ธ.ค. 2558 เสนอขายในกรณีจำกัดให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินจากการขายหุ้นกู้ไปใช้เป็นเงินลงทุนตามแผนธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ