(เพิ่มเติม) ตลท.รับหลักทรัพย์ GULF เข้าเทรด SET วันที่ 6 ธ.ค.60

ข่าวหุ้น-การเงิน 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 17:08 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รับหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ ของบมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ "GULF" เข้าซื้อขายใน SET ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค กำหนดวันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและวันเริ่มทำการซื้อขาย วันที่ 6 ธันวาคม 2560 โดยมีจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลท. และหุ้นชำระแล้ว 2,133,300,000 หุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 5 บาท คิดเป็นทุนชำระแล้ว 10,666,500,000 บาท ขณะที่บริษัทเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 533,300,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 45 บาท

GULF ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกน

อนึ่ง ในวันแรกที่หุ้นของ GULF เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ นายสารัชถ์ รัตนาวะดี จะขายหุ้นจำนวน 64,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ให้แก่ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ด้วยวิธีการซื้อบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเดียวกับราคาเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก กล่าวคือ หุ้นละ 45 บาท

นายสันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ของตลท. เปิดเผยว่า GULF เป็น Holding Company ที่ลงทุนในกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วรวม 17 โครงการ แยกเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 13 โครงการ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนรวม 1,963.5 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ บริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา ซึ่งเมื่อโครงการทั้งหมดเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2567 ทั้ง 28 โครงการแล้ว GULF จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการลงทุนรวมทั้งสิ้น 6,329.2 เมกะวัตต์

GULF มีทุนชำระแล้ว 10,666.50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,600 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 533.3 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO แก่ผู้ลงทุนบุคคลทั่วไปในประเทศ ผู้มีอุปการคุณ และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท เมื่อวันที่ 17 และ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และผู้ลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 23-24 และ 27 พฤศจิกายน 2560 ในราคาหุ้นละ 45 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 23,998.50 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 95,998.50 ล้านบาท

โดยมี บล.กสิกรไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์ ,บล.บัวหลวง เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบล.กสิกรไทย บล. ไทยพาณิชย์ และ บล.บัวหลวง เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ GULF เปิดเผยว่า การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะใช้เงินระดมทุนเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทจะชำระเงินกู้ยืม ไถ่ถอนหุ้นกู้และ/หรือตั๋วแลกเงินที่ออกโดยบริษัท และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

GULF มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ถือหุ้น 75.00% บริษัท UBS Securities Pte Ltd ถือหุ้น 8.07% และ บริษัท Merrill Lynch (Singapore) Pte Ltd ถือหุ้น 2.38% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ของนักลงทุนสถาบัน โดยคิดอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 41.21 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ในงบการเงินช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2559 ถึงไตรมาส 3 ปี 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น (fully diluted) เท่ากับ 1.09 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนดและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ