STAR ออกวอร์แรนต์แจก ผถห.เดิม 2:1 ราคาใช้สิทธิ 4 บ./หุ้น พร้อมเพิ่มทุนรองรับ

ข่าวหุ้น-การเงิน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 10:47 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค (STAR) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ หรือ STAR-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวนไม่เกิน 135,454,748 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 4.00 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ STAR-W3 ในวันที่ 15 ก.พ.61 (Record date) ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.พ.61

และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 189,636,647.90 บาท เป็น 284,454,971.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 135,454,748 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.70 บาท รวม 94,818,323.60 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ STAR-W3

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม บริษัทฯ ต้องการเงินลงทุนเพื่อขยายกิจการในอนาคต ทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนที่ไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยมาใช้ในการขยายกิจการดังกล่าวและแพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ