SKY ออกหุ้นเพิ่มทุนแลกซื้อหุ้น 34% ใน"เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส"มูลค่า 1,555.50 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 18, 2017 10:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สกายไอซีที (SKY) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้น ของบริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (TKC) จานวน 680,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน 34% ของหุ้นสามัญทั้งหมดของ TKC จากผู้ถือหุ้นของ TKC ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 1,555,500,000 บาท โดยบริษัทจะ ชำระราคาค่าหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 91,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดย เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจeกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 17.00 บาท

ทั้งนี้ TKC เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโทรคมนาคม ซื้อขาย วางระบบธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใกล้ เคียงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส พลัส จำกัด (TKC Plus) ถือหุ้น 80% และ บริษัท ไอบีเอส คอร์ปอเรชั่น จำก (IBS) ถือหุ้น 100%

อย่างไรก็ดี บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุมัติการยกเว้นไม่ต้องยื่นคำขอให้พิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่ เนื่องจาก TKC มี ลักษณะของธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท และบริษัทไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของ TKC ขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มี คุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคณะกรรมการของบริษัทฯ และใน อำนาจการควบคุมบริษัทฯหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ

เรื่องการเพิ่มทุน

เรื่อง                     : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ               : 15 ธ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ                  : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : หุ้นสามัญ
 ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร          : นายพิมาน เตียวตรานนท์
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 91,500,000
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)            : 17.00
จัดสรรให้กับ                  : เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)             : 11,500,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)            : 103,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)           : 103,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)          : 0.50
กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์

เรื่อง                     : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ               : 15 ธ.ค. 2560
วันประชุม                   : 23 ก.พ. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)             : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record     : 01 ก.พ. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม             : 30 ม.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ              :
 - การเพิ่มทุน
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
 - การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
สถานที่ประชุม                  : โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

     ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ
     (1) ได้พันธมิตรธุรกิจที่มีความชำนาญด้านธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งมีประสบการณ์มากว่า 15 ปีในโครงการภาครัฐขนาด
ใหญ่ ซึ่งประสบการณ์ดังกล่าวสามารถช่วยให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่ง และความพร้อมในการรองรับโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต
     (2) สามารถใช้ผลงานของ TKC ในการเข้าร่วมประมูลงาน ในโครงการภาครัฐ ที่ต้องการประสบการณ์ในด้าน
วิศวกรขั้นสูงและเฉพาะทาง
     (3) สามารถเข้าถึงพันธมิตรธุรกิจที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก Huawei ซึ่งบริษัท IT ชั้นนำของโลก ให้เป็น Channel
Service Partner (CSP) 4 Star for Enterprise Network และ 3 Star for IT (Storage, Cloud), อีกทั้ง ได้
รับความไว้วางใจในจากบริษัท IT อื่นๆ ให้แต่งตั้งเป็นผู้แทนในการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ IT อาทิ Nokia,AMODCS, MER,
VERINT, AVIGILON, และ CALIX ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
ได้มากยิ่งขึ้น

แท็ก ไอซีที  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ