IEC ฟ้องเรียกเงินมัดจำโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จ.กำแพงเพชร รวม 50 ลบ.หลังผู้ขายไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 12, 2018 13:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา อนุมัติให้บริษัท ฟ้องร้องคดีตามกฎหมายเอากับผู้ขายทั้ง 4 รายในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ (Biogas Power Plant) จำนวน 1 โครงการ ขนาด 6.0 เมกะวัตต์ (MW) ในจ.กำแพงเพชร ภายใต้บริษัท ถาวรเอ็นเนอร์ยี่ (2013) จำกัด (บจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี่) หลังจากที่บริษัทได้ชำระเงินงวดแรกจำนวน 40 ล้านบาทแล้ว แต่ผู้ขายยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อนในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขในการชำระเงินค่าหุ้น โดยเมื่อวันที่ 12 ก.พ. บริษัทได้ดำเนินการยื่นฟ้องคดีตามกฎหมายเอากับผู้ขายทั้ง 4 คน ต่อศาลแพ่ง เป็นคดีหมายเลขดำที่ พ.780/2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ฟ้องร้องคดี โดยให้ผู้ขายชำระเงินมัดจำค่าซื้อหุ้นบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี่จำนวน 40 ล้านบาท และค่าเสียหายจำนวน 10 ล้านบาท รวมเป็น 50 ล้านบาท พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่บริษัท ซึ่งบริษัทได้แจ้งให้ฝ่ายผู้ขายหุ้นและ/หรือ บจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี่ ต้องดำเนินการให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) และสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับก่อนให้แล้วเสร็จทุกรายการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทแล้ว ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวฝ่ายผู้ขายหุ้น และบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี่ ก็ยังไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ บริษัทจึงได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิเรียกเงินมัดจำค่าหุ้นคืนจากฝ่ายผู้ขายตามสัญญา แต่ผู้ขายเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่บริษัท

กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 23 มี.ค.58 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 โครงการ ขนาด 6.0 เมกะวัตต์ ในจ.กำแพงเพชร โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี่ จำนวน 1,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนชำระแล้วของบริษัทดังกล่าวจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 4 คน ได้แก่ นางวราภรณ์ เพชราวรรณ์, นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ, นายอิทธิเดช ศรีสุวรรณ และนายศรัณย์ อยู่สุข ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท คิดเป็นมูลค่าซื้อขายหุ้นรวมทั้งสิ้น 125 ล้านบาท

โดยได้กำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นและเงื่อนไขในการชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวไว้ โดยงวดแรกจำนวน 40 ล้านบาท (คิดเป็น 32% ของมูลค่าซื้อขายหุ้น) นับแต่วันทำสัญญาซื้อขายหุ้น โดยมีเงื่อนไขให้บริษัทเรียกเงินค่าหุ้นที่ชำระแล้วคืนได้ (Refundable) หากบจก.ถาวรเอ็นเนอร์ยี่ ไม่สามารถได้รับใบอนุญาต ร.ง.4 และ PPA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายในระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ