ข่าวอินโฟเควสท์
18:28 SSF และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 ขาดทุนสุทธิ 19.66 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยา…
18:28 WIN และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 0.91 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที…
18:27 SLP ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 15.2 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน (…
18:27 DIGI ไตรมาส 3/61 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 61.43 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันที่ 30 ก…
18:26 TTCL ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ของ TOP ในจ.ชลบุรี มูลค่า 500-550 ลบ.   บมจ.ทีทีซีแอล (TTCL) แจ้งว่า บริษัทฯลงนามในสัญญาสาหรับงานก่อสร้างโครง…

NINE ขายหุ้นเพิ่มทุน 220.5 ล้านหุ้น รวม 308.7 ลบ.ให้กลุ่มทุนต่างชาติ ASMH และพวกรวม ถือหุ้นกว่า56%

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 17:47:33 น.

บมจ.เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ (NINE) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบกำหนดวัตถุประสงค์(Specific Objective) จำนวน 220,500,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Silom Road Limited จำนวน 175,950,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 246,330,000 บาท นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 27,370,000บาท และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จำนวน 25,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.4000 บาท คิดเป็นมูลค่า 35,000,000 บาท คิด

เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 308,700,000 บาท

และภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้ Silom Road Limited นายวิโรจน์ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนร้อยละ 45.05 , 5.01 และ 6.40 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ตามลำดับ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ Silom Road Limited นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และนางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ที่ราคาหุ้นละ 1.4000 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่มีส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

โดย Silom Road Limited  นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร และ นางเตือนใจ ปุรินทราภิบาล ชำระราคาหุ้นที่เสนอขายภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

Silom Road Limited เป็น company limited by shares ที่จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Islands (BVI) และมีนาย Peh Pit Tat สัญชาติมาเลเซีย เป็นกรรมการของบริษัท ถือเป็นนักลงทุนประเภทนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้ทั้งนี้เนื่องจาก บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยที่มีการถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัทใหญ่ในลำดับบนสุดคือ Argyle StreetManagement Holding Limited ("ASMH") ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ของกลุ่มบุคคล 3 ราย

ประกอบด้วย Mr. Kin Chan, Ms. Angie Yick Yee Li และ Mr. V-Nee Yeh

ส่วนนายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จบปริญญาตรีสาขาการเงิน จากประเทศออสเตรเลีย ปัจจัน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาของ ASM Asia Recovery Fund ตำแหน่งที่ปรึกษาอาวุโสของบมจ. แกรนด์ คาแนล แลนด์ (GRAND)ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) และกรรมการอิสระของบมจ. ฟู้ด แคปปิตอล เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีฐานะทางการเงิน

มั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง ที่จะช่วยเสริมสนับสนุน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทฯ ได้

บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการใช้เงินทุนสำหรับลงทุนในโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจจะมีในอนาคต ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้รายได้และผลก ไรของบริษัทฯ มีแนวโน้มเติบโตขึ้นตามลำดับ

ปัจจุบัน บริษัทมีความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทฯ โดยตรง ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจ หน่ายพ็อกเก็ตบุ๊ค ภายใต้ชื่อสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊ค

2. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.74 ซึ่งได้แก่บริษัท เนชั่น โกลบอล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหนังสือการ์ตูน

3. ธุรกิจที่ดำเนินงานภายใต้บริษัทย่อย ที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งได้แก่บริษัท วันเวิล์ด มีเดีย จำกัด ซึ่งดำเนินหนังสือพิมพ์แจกฟรี (Rabbit Today) และข่าวสารและข้อมูลทางออนไลน์ ผ่านช่องทางเวบไซด์(www.rabittoday.com) เฟสบุ๊ค (RabbitTodayOfficial) Instragram และทวิตเตอร์ซึ่งเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จำนวน 308,700,000 บาท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจข้างต้น รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องในอนาคตต่อไป

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็วันที่ 8 ตุลาคม 2561
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง