PTTEP ปรับแผนลงทุน 5 ปี (ปี 62-66) เพิ่มรายจ่ายรวมเป็น 2.14 หมื่นล้านเหรียญฯ-ปริมาณขายโตเฉลี่ยปีละ 7%

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 12, 2019 07:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือปตท.สผ. แจ้งการทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ของ ปตท.สผ. ซึ่งได้ปรับแผนดำเนินการและประมาณการรายจ่าย โดยรวมผลจากการเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil Corporation ทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท APICO LLC รวมถึงการลงนามใน สัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)

โดยในปี 2562 มีประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 3,577 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 1,948 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,629 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง แผนนี้ไม่รวมวงเงินรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) จำนวน 2,086 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดขึ้นในปี 2562

สำหรับประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ

                     ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2562-2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)     1,948  2,472  2,817  2,945  2,477   12,659
รายจ่ายดาเนินงาน (Operating Expenditure)  1,629  1,592  1,556  2,095  1,823   8,695
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)     3,577  4,064  4,373  5,040  4,300   21,354

จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการปัจจุบัน ระหว่างปี 2562 - 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน

                      ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566
ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย           345    365   380   409   437

สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปี ปตท.สผ.ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 12,659 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่ง เน้นการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลัก การผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงการเร่งกิจกรรมการสำรวจ เพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศ ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนงานดังกล่าวทำให้ ปตท.สผ. มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบ ต้น(Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี จนถึงปี 2566 ประมาณ 7%

อนึ่ง ตามแผนเดิมรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,105 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 62 คาดการณ์จะมีรายจ่ายรวมที่ 3,256 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีปริมาณขายปิโตรเลียมที่ 3.18 แสน บาร์เรล/วัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ