(เพิ่มเติม) PTTEP ปรับแผนลงทุน 5 ปี (ปี 62-66) เพิ่มรายจ่ายรวมเป็น 2.14 หมื่นล้านเหรียญฯ-ปริมาณขายโตเฉลี่ยปีละ 7%

ข่าวหุ้น-การเงิน 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 08:24 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือปตท.สผ. แจ้งการทบทวนแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยในปี 2562 มีประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น 3,577 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุน (Capital สำหรับประมาณการรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP เป็นดังนี้ หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ จากแผนงานดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวันจากโครงการปัจจุบัน สำหรับแผนการดำเนินงานในช่วง 5 ปี ปตท.สผ.ได้จัดสรรรายจ่ายลงทุนจำนวน 12,659 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมุ่ง อนึ่ง ตามแผนเดิมรายจ่ายสำหรับแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2562-2566) ของ PTTEP มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 16,105 นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. กล่าวว่า การปรับเพิ่มคาดการณ์

(เพิ่มเติม) PTTEP ปรับแผนลงทุน 5 ปี (ปี 62-66) เพิ่มรายจ่ายรวมเป็น 2.14 หมื่นล้านเหรียญฯ-ปริมาณขายโตเฉลี่ยปีละ 7%

ของ ปตท.สผ. ซึ่งได้ปรับแผนดำเนินการและประมาณการรายจ่าย โดยรวมผลจากการเข้าซื้อกิจการของ Murphy Oil
Corporation ทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 33.8% ในบริษัท APICO LLC รวมถึงการลงนามใน
สัญญาแบ่งปันผลผลิต แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)

Expenditure) 1,948 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายจ่ายดำเนินงาน (Operating Expenditure) 1,629 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
แผนนี้ไม่รวมวงเงินรายจ่ายในการเข้าซื้อกิจการ (Acquisition) จำนวน 2,086 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดขึ้นในปี 2562

                     ปี 2562  ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566  ปี 2562-2566

รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)     1,948  2,472  2,817  2,945  2,477   12,659
รายจ่ายดาเนินงาน (Operating Expenditure)  1,629  1,592  1,556  2,095  1,823   8,695
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure)     3,577  4,064  4,373  5,040  4,300   21,354

ระหว่างปี 2562 - 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
หน่วย : พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน
                      ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566
ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย           345    365   380   409   437

เน้นการรักษาปริมาณการผลิตจากโครงการผลิตหลัก การผลักดันโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงการเร่งกิจกรรมการสำรวจ
เพื่อค้นหาทรัพยากร (Contingent Resources) เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยรายจ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศ
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากแผนงานดังกล่าวทำให้ ปตท.สผ. มีอัตราการเติบโตของปริมาณการขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบ
ต้น(Compounding Annual Growth Rate : CAGR) ในช่วง 5 ปี จนถึงปี 2566 ประมาณ 7%

ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 62 คาดการณ์จะมีรายจ่ายรวมที่ 3,256 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีปริมาณขายปิโตรเลียมที่ 3.18 แสน
บาร์เรล/วัน

ปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน ในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 345,000 บาร์เรล/วัน จากเดิมที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 318,000
บาร์เรล/วัน นับเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 8.5%

"ในช่วงที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามกลยุทธ์เชิงรุก Expand โดยสามารถเข้าซื้อ

กิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งชนะการประมูลแปลงสัมปทานในต่างประเทศได้ตามแผนที่วางไว้ ต่อจากนี้เรา
จะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ Execute โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดำเนินการ (Transition of Operations) ของ
แหล่งเอราวัณ และโครงการอื่น ๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการให้เป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงเร่งรัดการสำรวจในโครงการต่าง ๆ ที่จะ
ช่วยสร้างการเติบโตให้กับ ปตท.สผ. ในอนาคต"นายพงศธร กล่าว

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ