KOOL เพิ่มทุนแลกรับโอนกิจการสินเชื่อ-ซื้อธุรกิจอสังหาฯ กระจายเสี่ยงธุรกิจ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 21, 2020 12:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) เตรียมเพิ่มทุนเท่าตัว ส่วนหนึ่งใช้แลกการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer :EBT) ของบริษัท สาทรสินทรัพย์ จำกัด (SS) ซึ่งมีกลุ่มบริษัทำธุรกิจด้านการเงินและสินเชื่อ มูลค่า 59.4 ล้านบาท และการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ อุดรธานี จำกัด (CLU) ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จังหวัดอุดรธานี มูลค่า 92.25 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นการขยายลงทุนไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจการเงิน และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างผลกำไรและลดความเสี่ยงธุรกิจ

KOOL แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (18 ธ.ค.) อนุมัติซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของ SS รวมทั้งการลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะรับโอนมาซึ่งสินทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดของ SS รวมถึงสิทธิหน้าที่ ภาระผูกพัน ความรับผิดชอบที่ SS มี หรือพึงมี ณ วันโอนกิจการ โดยจะชำระค่าตอบแทนเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 59.4 ล้านบาท ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจากัด (PP)

อนุมัติการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CLU จากผู้ถือหุ้นทุกรายของ CLU คิดเป็น 100% ในราคาซื้อขายรวม 92.25 ล้านบาท โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่ผู้ขาย และจะชำระเป็นเงินสดบางส่วนหากหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการชำระค่าตอบแทนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ SS ไม่เพียงพอต่อการจัดสรร หรือการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทำให้กลุ่มผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนถือหุ้นรวมกันถึงระดับ 25% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนจดทะเบียน โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 239.75 ล้านบาท จากเดิม 120 ล้านบาท หรือ 480 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท โดยออกหุ้นใหม่ 479 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งจัดสรรจำนวน 240 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ที่ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท

ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจำนวน 239 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ SS เพื่อเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมด มูลค่า 59.4 ล้านบาท ที่ราคาไม่ต่ำกว่า 0.45 บาท/หุ้น และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ CLU เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CLU มูลค่า 92.25 ล้านบาท ในราคาไม่ต่ำกว่า 0.45 บาท/หุ้น

KOOL คาดว่าการเข้าทำรายการรับโอนกิจการ SS และการซื้อกิจการ CLU จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/64 โดยนายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ SS ในสัดส่วน 59.52% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และถือหุ้นของ CLU สัดส่วน 99.99% จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัท ทำให้ภายหลังการเพิ่มทุน KOOL จะมีโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นปัจจุบันสัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 50.05% , ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25.03% และกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 24.92%

สำหรับ SS ไม่ได้ประกอบธุรกิจ มีสินทรัพย์ทั้งหมดเพียง 1 รายการ คือ หุ้นสามัญ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด (CLH) ในสัดส่วน 99.99% และไม่มีหนี้สิน ขณะที่ CLH ประกอบธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้บริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วมค้า 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ประกอบกิจการให้คำปรึกษาธุรกิจ (บริษัทย่อย) ,บมจ.แคปปิตอล ลิ้งค์ ลีสซิ่ง ประกอบกิจการให้เช่าซื้อ และลีสซิ่ง (บริษัทย่อย) , บริษัท เอช-ดู (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (บริษัทร่วมค้า) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด ประกอบกิจการบริหารสินทรัพย์ (บริษัทร่วมค้า)

สำหรับ CLU ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จังหวัดอุดรธานี ในนามโครงการสิทธารมย์ พาร์คไลฟ์ ปัจจุบันคงเหลือบ้านเพื่อขายจำนวน 3 หลัง มีบ้านที่ลูกค้าเช่าซื้อกับบริษัทจำนวน 8 หลัง และมีการให้เช่าที่ดินเพื่อประกอบการร้านสะดวกซื้อ อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาที่ดินแปลงหนึ่ง พื้นที่ 3-3-87 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยจะก่อสร้างอาคารเพื่อให้เช่าเพื่อจำหน่ายสินค้าและอาหาร

KOOL ระบุว่า ธุรกิจจำหน่ายพัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท มีการแข่งขันที่รุนแรงทำให้อัตรากำไรลดต่ำลง บริษัทจึงประสงค์ที่จะลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีอัตรากำไรสูง มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในอนาคตเข้าเสริม เพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัทให้ดีขึ้น ซึ่งธุรกิจของกลุ่มบริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ มีอัตรากำไรและแนวโน้มที่ดี สามารถเติบโตได้หากมีเงินทุนที่เพียงพอ ซึ่งภายหลังจากการทำรายการ บริษัทจะจัดหาเงินทุนเข้ามาให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจในส่วนของการให้สินเชื่อเป็นหลัก

สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินทุน ประกอบด้วย ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของธุรกิจปัจจุบัน , ชำระค่าตอบแทนให้กับ SS ในการรับโอนกิจการทั้งหมด ให้แก่บริษัท , ชำระค่าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ CLU และรองรับการลงทุนในธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ