TWZ นัดประชุมวิสามัญผถห.ครั้งใหม่ 25 ก.พ.พร้อมเว้นนับองค์ฯหลังวานนี้ล่ม

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 5, 2021 08:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น (TWZ) แจ้งว่า ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 แต่เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเป็นจำนวน 77 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,124,372,138 หุ้น คิดเป็น 31.5380% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึง 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งประราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการประชุมได้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 ก.พ.64 มีมิติที่สำคัญสรุปได้ ดังนี้

1.กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ครั้งใหม่) ในวันที่ 25 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเดิม ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้ยึดถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กำหนดเดิม คือ ในวันที่ 12 ม.ค.564 และการประชุมครั้งหน้านี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28

2. เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) ในวันที่ 11 ก.พ.64 และวันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในวันที่ 1-5 มี.ค.64 (5 วันทำการ) เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้น Right Offering (Record Date) วันที่ 5 มี.ค.64 และวันจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่วันที่ 24-30 มี.ค.64 (5 วันทำการ)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ