SKE เพิ่มทุนขายผถห.เดิม 5:1 ที่ 0.80 บ./หุ้น,เข้าซื้อกิจการ N15 มูลค่า 145 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 2, 2021 10:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สากล เอนเนอยี (SKE) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 93 ล้านบาท จาก465 ล้านบาท เป็น 558 ล้านบาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 186 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) อัตราจองซื้อ 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 148.80 ล้านบาท กำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงวันที่ 24, 25, 27, 28 และ 31 พ.ค.64 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 13 พ.ค.64

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จำกัด (N15) จำนวน 399,998 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาประมาณหุ้นละ 362.50 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 145 ล้านบาท โดยรับโอนหุ้นสามัญ N15 จากบริษัท อัลไพน์ เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72,500,000 บาท และบริษัท แคปปิตอล กรีนเทค จำกัด จำนวน 199,998 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 72,500,000 บาท

และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งให้บริษัท แคปปิตอล ลิ้งค์ แอ๊ดไวเซอรี่ จากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าทารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ

บริษัทคาดว่าการเข้าลงทุนใน N15 จะเป็นการสร้างโอกาสในการขยายการเติบโตของธุรกิจ และเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจหลัก ช่วยส่งเสริมให้มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพสำหรับการประกอบธุรกิจในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจบริการคัดแยกและจำกัดขยะของ N15 มีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปได้สอดคล้องกับรูปแบบและแนวโน้มของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการแปรรูปขยะให้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเป็นวิธีการกำจัดขยะที่ดีที่สุดในขณะนี้ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้จากธุรกิจของ N15 เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนใน N15 เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อการจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ