NOK แจ้งศาลล้มละลายกลางให้ขยายเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการไปจนถึง 15 พ.ค.64

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 14, 2021 10:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สายการบินนกแอร์ (NOK) แจ้งว่า ตามที่บริษัทฯได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 30 ก.ค.63 และได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนตามที่บริษัทเสนอเมื่อวันที่ 4 พ.ย.63 โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศคำสั่งดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63 แล้วนั้น ผู้ทำแผนจึงมีหน้าที่ต้องส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในวันที่ 15 มี.ค.64 ตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ต่อมาศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 เม.ย.64 ตามที่บริษัทฯยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลาง

บริษัทฯขอแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ทำแผนได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาสำหรับการส่งแผนฟื้นฟูกิจการเพิ่มเติมตามมาตรา 90/43 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยขอขยายระยะเวลาส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปอีกเป็นระยะเวลา 1 เดือนนับแต่วันครบกำหนดเดิม เนื่องจากผู้ทำแผนอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาแนวทางในการชำระหนี้แก่บรรดาเจ้าหนี้ที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดหลักการและวิธีการในจัดกลุ่มเจ้าหนี้ประเภทต่าง ๆ และการปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสภาพกิจการของธุรกิจการบินภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องศึกษาให้ละเอียดรอบคอบก่อนที่จะนำมาระบุในแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้แผนฟื้นฟูกิจการสามารถดำเนินการได้จนลูกหนี้สามารถฟื้นฟูกิจการได้สำเร็จ โดยการกำหนดหัวข้อและรายละเอียดต่าง ๆ ในแผนฟื้นฟูกิจการต้องผ่านการหารือกับที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และผู้เกี่ยวข้องในหลายฝ่าย แต่เนื่องจากมีวันหยุดราชการหลายวันในเดือนเม.ย.64 จึงทำให้ลูกหนี้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาระบุในแผนฟื้นฟูกิจการได้ทันภายในกำหนดวันที่ 15 เม.ย.64 ผู้ทำแผนจึงได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอขยายระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น

ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการส่งแผนฟื้นฟูกิจการออกไปจนถึงวันที่ 15 พ.ค.64 ซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาในครั้งสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนด

โดยหลังจากนั้น เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ศาลล้มละลายกลางจะมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและแต่งตั้งผู้บริหารแผน และบริษัทจะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการและจะรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าใด ๆ ในการฟื้นฟูกิจการรวมถึงความคืบหน้าอื่นเพิ่มเติมต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ