WIN ตัดขาย บ.ย่อยเพื่อลดภาระขาดทุนหลังได้รับผลกระทบโควิด

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday June 24, 2021 18:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สวนอุตสาหกรรม วินโคสท์ (WIN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท วินโคสท์ เซอร์วิส จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 26,456,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,645,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยขายให้แก่ นางสาวฐิติมา พุ่มจันทร์ จำนวน 2,645,600 หุ้น คิดเป็น 99.99% ของทุนจดทะเบียน และจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด ในราคา 0.0189 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยผู้ซื้อจะจะรับโอนภาระผูกพันที่เกิดก่อนการซื้อขายหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย เงินกู้ 13,140,000 บาท ดอกเบี้ยค้างจ่าย 428,939.53 บาท และค่าเช่าค้างจ่าย 318,965.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,887,904.80 บาท

การทำรายการดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ปลายปี 62 ถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของบริษัทย่อยในหลายโครงการ ทั้งเรื่องการจัดหาแรงงาน เงื่อนไขการจัดซื้อสินค้า ความล่าช้าในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของโครงการ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทย่อยขาดทุนมากขึ้น ส่งผลกระทบต่องบการเงินรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยออกไปในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผลประกอบการขาดทุนของงบการเงินรวม รวมถึงภาระของโครงการก่อสร้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ เป็นการลดความเสี่ยงจากการดำเนินกิจการขาดทุนของบริษัทย่อยในสภาวะการณ์ในปัจจุบัน โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 50,000 บาท ใช้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการทำรายการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

วินโคสท์ เซอร์วิส ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ โดยที่ผ่านมารับเหมางานเป็นงานก่อสร้างภายในพื้นที่สวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้าเพิ่มเติม การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงงานคลังสินค้า และระบบสาธารณูปโภค รวมถึงรับก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งพื้นที่บนหลังคาภายในสวนอุตสาหกรรมวินโคสท์ และพื้นที่ภายนอก โดยมีผลงานก่อสร้างทั้งโครงการของหน่วยงานราชการและเอกชน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ