RWI ออกวอร์แรนต์แจกผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 อายุ 2 ปี ราคาใช้สิทธิ 1.50 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 24, 2022 11:59 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (RWI-W3)

วันที่คณะกรรมการมีมติ                      : 24 ก.พ. 2565
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
 จัดสรรให้กับ                         : ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร (หน่วย)             : 457,638,115
  หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของ            : หุ้นสามัญ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                   : 457,638,115
  อัตราส่วน (หุ้นเพิ่มทุน : ใบสำคัญแสดงสิทธิ)            : 2.00 : 1.00
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)                 : 0.00
ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ
   ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                   : RWI-W3
   ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                    : ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่3
   อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)           : 2.00 : 1.00
   ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)                 : 1.50
   อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                   : 2 ปี

พร้อมกันนั้น บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 457,638,115 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รองรับการใช้ สิทธิ RWI-W3


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ