JCK เพิ่มทุน General Mandate เตรียมขาย RO-PP,รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ AO Fund

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 25, 2022 18:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุม้ติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 4,438,806,550 บาท เป็น 3,921,719,021 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 517,087,529 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 1,235,673,931 บาทท เป็น 5,157,392,952 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 1,235,673,931 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบ่งเป็น 1.จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 526,985,704 หุ้น หรือคิดเป็น 20% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

2.จัดสรรจำนวนไม่เกิน 263,492,852 หุ้น หรือคิดเป็น 10% ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

และ 3. จัดสรรจำนวนไม่เกิน 445,195,375 หุ้น หรือคิดเป็น 16.90% ของทุนชำระแล้วของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 (AO Fund) ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอขายไปแล้ว 330,000,000 บาท คงเหลือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังไม่ออกและเสนอขายจำนวน 670,000,000 บาท


แท็ก เนชั่น   เจซี   JC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ