CHO รุกธุรกิจผลิตกัญชากัญชง เข้าซื้อ"สยาม เมดิแคน" 40% มูลค่า 150 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 5, 2022 13:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ช ทวี (CHO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีมติซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สยาม เมดิแคน จำกัด(SIAM) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40% ของทุนจดทะเบียนของ SIAM (ทั้งนี้ก่อนการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าว SIAM จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 375,000,000 บาท)จากนายภูดิส บูรณะปิณฑ์ ด้วยมูลค่าการเข้าทำรายการรวมเท่ากับ 150,000,000 บาท

โดยการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนในราคาพาร์ของบริษัท SIAM (หุ้นสามัญของ SIAM) โดยบริษัทจะชำระค่าซื้อขายหุ้น SIAM เป็น (1) เงินสด จำนวน 50,000,000 บาท และ (2) เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ผู้ขายแทนการชำระด้วยเงินสดคิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท

บริษัท สยาม เมดิแคน จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันและยาจากสมุนไพรหรือสารสกัดจากพืช ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตกัญชากัญชง ที่มีการเพาะพันธุ์เมล็ดพันธุ์กัญชากัญชง และจำหน่ายต้นกล้าจากเมล็ดพันธุ์กัญชากัญชง โดยบริษัทจะมีการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น มีรายได้สูงยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 131,315,659.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 815,910,868.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 684,595,209.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 525,262,638 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

คณะกรรมการบริษัท ยังมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม (หุ้นกู้แปลงสภาพ) โดยกำหนดมูลค่าการออกเสนอขายไม่เกิน 550,000,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (AO Fund) และ Advance Opportunities Fund 1 ("AO Fund 1)

นอกจากนี้ มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 250,076,404.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 684,595,209.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 934,671,614.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,000,305,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 563,119,693 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1
  • จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 176,548,645 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่า 90% ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่บริษัทกำหนดราคาเสนอขาย คิดเป็นมูลค่ารวม 100,000,000 บาท โดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นายภูดิส บูรณะปิณฑ์ (ผู้ขาย) เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สยาม เมดิแคน จำกัด(SIAM) จำนวนรวม 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ในราคาซื้อขายหุ้นละ 100 บาท

และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 260,637,281 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่ เกิน 30% ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering : RO)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record date) ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565


แท็ก (SIAM)   (CHO)   ช ทวี   กัญชา  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ