(เพิ่มเติม) ตลาด mai รับหุ้น YONG เข้าเทรดวันแรก 2 ส.ค.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 1, 2022 11:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ยง คอนกรีต เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลัก ทรัพย์ว่า "YONG" ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565

YONG และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป คอนกรีตผสมเสร็จ และให้บริการติด ตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป โดยมีเครื่องหมายการค้า "YONG" ผลิตภัณฑ์และงานบริการของกลุ่มบริษัทแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปอย่างครบวงจร ประกอบด้วย โครงสร้างคาน เสา ผนังสำเร็จรูป เสาเข็ม และรั้วคอนกรีต สำเร็จรูป เป็นต้น 2. ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ และ 3. ธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (บริษัทถือหุ้น 100%)

บริษัทมีโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และ/หรือโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอยู่ 7 แห่งในจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม และ ชลบุรี สำหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2565 กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป : คอนกรีตผสมเสร็จ : ธุรกิจขนส่ง สินค้าและธุรกิจอื่นๆ ประมาณ 83 : 13 : 4 โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายครบทุกช่องทางทั้งลูกค้าโครงการภาคเอกชนและภาคราชการ

YONG มีทุนชำระแล้ว 340 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 500 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบันไม่น้อยกว่า 165 ล้านหุ้น เสนอขาย ต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทไม่เกิน 5 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เกิน 10 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 21-22 และ 25 กรกฎาคม 2565 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 26.10 เท่า โดย คำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565) ซึ่งเท่ากับ 65.14 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท โดยมีบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัด จำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ YONG เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่มีประสบการณ์มา นานกว่า 30 ปี มีทีมงานวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการผลิตและควบคุมคุณภาพ โดยสามารถให้ความรู้และคำแนะนำตั้งแต่การออก แบบ ผลิตและติดตั้งครบวงจร ประกอบกับบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปที่หลากหลายทำให้สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ในปริมาณมากและ สามารถเจรจากับผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบได้ ส่งผลให้ได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) ทั้งนี้ บริษัทจะนำ เงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการลงทุนก่อสร้างโรงงานที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม เพื่อขยายกำลังการผลิตและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นเงินลงทุนในการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และเป็นเงินทุนหมุน เวียนสำหรับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ YONG มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO ได้แก่ ครอบครัวศลิษฏ์อรรถกร ถือหุ้น 72.76% บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัท

รับหลักทรัพย์             			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                			 : บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (YONG)
ชื่อย่อหลักทรัพย์             			 : YONG
ตลาดรอง                		 : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม             		 : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน       			 : 02 ส.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย           			 : 02 ส.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) 			 : 680,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)     			 : 680,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)          		 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)            		 : 340,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)           		 : 180,000,000
จัดสรรให้แก่              			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 170,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 10,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)            		 : 2.50
วันที่เสนอขาย IPO            			 : วันที่ 21 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 25 ก.ค. 2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ