JMART รุกธุรกิจ HR Outsourcing จะเข้าซื้อหุ้น PRTR 15% วันเทรดวันแรก ในราคา IPO

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 11, 2022 09:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจ มาร์ท (JMART) เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นของบมจ. พีอาร์ทีอาร์ (PRTR) (PRTR เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากรและให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Outsourcing) แบบครบวงจร และอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)) โดยบริษัทตกลงจะซื้อหุ้น PRTR จำนวน 90,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRTR ภายหลัง IPO จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PRTR จำนวน 3 ราย (พอล เดวิด ชอนดี้ , จารุวรรณ พานิชเจริญ และริชาร์ด ฮิวจ์ เบนเนต) ในราคาเท่ากับราคา IPO

ซึ่งเป็นไปตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ได้อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้น ของ PRTR จากกลุ่มผู้ขายดังกล่าว และอนุมัติการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันแรกที่หุ้น PRTR ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยดำเนินการผ่านการซื้อขายหลักทรัพย์รายใหญ่ (Big-Lot Board) และจะดำเนินการชำระค่าหุ้นตามขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ในการเข้าเข้าซื้อหุ้นของ PRTR ในครั้งนี้ บริษัทจะต้องทำข้อตกลงกับ PRTR โดยมีสาระสำคัญคือ

1 ภายหลังการเข้าถือหุ้น บริษัทตกลงและยินยอมให้หุ้นของ PRTR ที่ถืออยู่ทั้งจำนวนถูกห้ามขายโดยอ้างอิงตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 กำหนด และจะนำหุ้นของ PRTR ทั้งจำนวนดังกล่าวฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)

2 ตลอดระยะเวลาที่บริษัทถือหุ้นใน PRTR ในสัดส่วนตั้งแต่ 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRTR ภายหลังการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก บริษัทจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ PRTR จำนวน 1 คน

3 ตราบใดที่บริษัทยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่สิ้นสุดความเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PRTR บริษัทตกลงที่จะไม่ประกอบกิจการที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ PRTR ในประเทศไทย ไม่ว่าลักษณะใดๆ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่ บริษัทเข้าซื้อหุ้น หรือถือหุ้นอยู่ในบริษัทใดๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงศักยภาพในเชิงธุรกิจ และผลการดำเนินงานของ PRTR ในฐานะที่เป็นผู้นำในด้านการบริการทรัพยากรบุคคลครบวงจร (HR One-Stop Service) เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดย PRTR มุ่งเน้นงานด้านบริการบริหารจัดจ้างพนักงาน (Outsourcing Services) และมุ่งเน้นการพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล จึงได้พิจารณาผลประโยชน์ในการท ธุรกิจร่วมกับกลุ่มบริษัทเจมาร์ทในอนาคต เพื่อสร้าง Synergy Ecosystem ทางด้านการค้าปลีกการเงิน และเทคโนโลยี


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ