BBL ขยายเวลาชำระหนี้-ลดดอกเบี้ย JASIF หากปิดดีลขายหน่วยลงทุนให้ AWN สำเร็จ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 15, 2022 11:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ระบุว่า ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) ได้เข้าทำสัญญากู้ยืมเงิน จำนวน 18,160 ล้านบาทกับธนาคาร ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เพื่อนำเงินกู้มาซื้อทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมในปี 2562 ("สัญญาสินเชื่อ" นั้น สัญญาสินเชื่อดังกล่าวมีช้อกำหนดห้ามไม่ให้กองทุนรวมแก้ไข แปลงหนี้ หรือยกเลิกสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ห้ามกองทุนรวมแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อให้โครงการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมาย ห้ามกองทุนรวมลดทุนเว้นแต่จะได้รับความยินยอมของ BBL รวมถึงกำหนดให้การยกเลิกสัญญาจัดหาผลประโยชน์จาก ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นเหตุผิดนัดตามสัญญาสินเชื่อ

ในการนี้ บลจ.บัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการของ JASIF อยู่ในระหว่างการดำเนินการประสานงานกับ BBL เพื่อขอผ่อนผันข้อกำหนดตามสัญญาสินเชื่อเพื่อให้กองทุนรวมสามารถดำเนินการตามข้อเสนอของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ในการแก้ไขสัญญาจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน และแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องหากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2565 มีมติอนุมัติข้อเสนอของ AWN โดย BBBL ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ความยินยอมแก่กองทุนรวมในการดำเนินการข้างต้น โดยบริษัทจัดการจะแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทจัดการได้หารือกับ BBL เพิ่มเติมเพื่อขอให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและขยายระยะเวลาชำระหนี้ของสัญญาสินเชื่อ เนื่องจากการเปลี่ยนผู้สนับสนุนหลักมาเป็น AWN ซึ่งมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้ความเสี่ยงทางธุรกิจของกองทุนรวมลดลง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อกองทุนรวมในการลดต้นทุนทางการเงินให้มีความเหมาะสมขึ้นและเพิ่มสภาพคล่องให้ดีขึ้น ซึ่ง BBL เห็นชอบในหลักการที่จะขยายระยะเวลาชำระหนี้และปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพกำหนดให้การขยายระยะเวลาชำระหนี้และปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลบังคับต่อเมื่อกองทุนรวมได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อขายหน่วยลงทุนที่ถือโดย บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) ให้แก่ AWN โดย บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) และ AWN ถือหุ้นทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมใน TTB: รวมกันไม่ต่ำกว่า 99.87% และมีอำนาจควบคุมใน TTTBBและ ดำเนินการให้ TTTB: ชำระค่าเช่าล่วงหน้าตามเงื่อนไขภายใต้สัญญาเช่าหลัก


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ