MORE แจงเหตุ IFA-บอร์ดเห็นต่างต้นทุนคอนเสิร์ต, คงจัดประชุมผถห. 30 พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 29, 2022 18:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ชี้แจงจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พบข้อเท็จจริงว่า ข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง(หนังสือของบริษัทฯ เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พ..ย.65) มีความแตกต่างจากข้อมูลที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 และรายงานความเห็นชอบของ IFA อย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่

การที่บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินเพิ่มทุน PP ไปใช้ลงทุนในโครงการจัดแสดงคอนเสิร์ต "Rolling Loud" โดยบริษัทเปิดเผยในหนังสือนัดประชุมว่า โครงการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมสูงสุดประมาณ 660 ล้านบาท ในขณะที่คณะกรรมการบริษัทชี้แจงในหนังสือฉบับข้างต้นว่า ต้นทุนโครงการทั้งหมดโดยประมาณมีจำนวน 899 ล้านบาท ซึ่งมีจำนวนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 จากประมาณการต้นทุนที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุม

หนังสือนัดประชุมอาจยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนในกรณีผู้ร่วมทุนถอนตัว ซึ่งบริษัทมีภาระต้องคืนเงินมัดจำและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว และมีความเสี่ยงที่อาจถูก Rolling Loud USA ฟ้องร้องจากการดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทฯ แจ้งว่า ข้อมูลในหนังสือชี้แจงของบริษัทฯ เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น มาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำลังพิจารณาในประเด็นหลักที่ว่า บริษัทฯ จะเลือกดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำรายการดังกล่าวตามแผน หรือจะเลือกยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น ข้อดีข้อเสีย และประเด็นความเสี่ยงต่างๆ รวมถึงผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ 1. ข้อเท็จจริงประเด็นจำนวนต้นทุนที่ไม่ตรงกัน เนื่องจากการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมว่า "บริษัทฯ จะมีความจำเป็นของเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ในเบื้องต้นรวมสูงสุดประมาณ 660 ล้านบาท (ก่อนหักรายรับจากการจำหน่ายตั๋ว)" ซึ่งเป็นการประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย จากการจัดทำแผนงานอ้างอิงตามข้อสมมติฐานของบริษัทฯ โดยการประมาณเงินสดรับนั้นจะพิจารณาโอกาสที่จะได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดหาสปอนเซอร์และเงินสดจ่ายที่จะเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาความต้องการใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ในการดำเนินโครงการ Rolling Loud

แต่ ในหนังสือชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทฯ เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้น งบประมาณต้นทุนโครงการ Rolling Loud ทั้งหมดโดยประมาณมีจำนวน 899 ล้านบาท มาจากการที่คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาผลกระทบที่เลวร้ายที่สุด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายต้นทุนโครงการทั้งหมดรวมถึงการไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากการจัดหาสปอนเซอร์ในกรณีหากบริษัทยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ทำรายการเพิ่มทุนต่อตามแผนหรือมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป

2.หนังสือนัดประชุมยังมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการร่วมทุนกับผู้ร่วมทุนในกรณีผู้ร่วมทุนถอนตัว ภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการจัดทำรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุม ได้พิจารณาถึงผลกระทบความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นของโครงการ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนที่วางไว้ดังนั้น สัดส่วนและเงื่อนไขการเข้าลงทุนของบริษัทฯ และของผู้ร่วมทุนในการจัดคอนเสิร์ตยังคงเป็นไปตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) และสารสนเทศของบริษัทฯ ที่เปิดเผยในหนังสือนัดประชุมประเด็นความเสี่ยงและภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในหนังสือชี้แจงของบริษัทฯ เลขที่ CS015/2565 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นั้นเกิดจากการพิจารณาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯในกรณีหากบริษัทยกเลิกการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและไม่ทำรายการเพิ่มทุนต่อตามแผนหรือมีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไป

ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการตามแผนเพิ่มทุนเดิมที่วางไว้รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) รวมถึงรายละเอียดในสารสนเทศในหนังสือนัดประชุมที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ถือหุ้นไปแล้ว จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจออกเสียงผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ยังคงจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบ (E-EGM) ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ