ส่อร้าว? "ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง" ขอเรียกประชุมวิสามัญ ผถห.NUSA บอร์ดแจ้งกลับขอเหตุผล

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 12, 2023 18:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า ประธานคณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือจากบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 24.98% เรื่อง ขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประกอบมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2566 และหนังสือที่ TNH-LEG-231208 ขอให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และขอเพิ่มเติมวาระการประชุม ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566

บริษัทจึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นการเร่งด่วนในวันนี้ เพื่อพิจารณาตามหนังสือของบริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้งจำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริหารบริษัท มีมติให้ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เนื่องจาก ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ไม่ได้ระบุหรือแนบรายละเอียด เหตุผลที่เสนอในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับหนังสือ กลต. ที่ กลต.คบ. (ว) 1/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561 โดยในหนังสือเวียนดังกล่าว ได้อ้างอิงบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา เรื่องเสร็จที่ 879/2561 ที่อ้างความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ที่มีความเห็นว่า การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นต้องเป็นการใช้สิทธิสุจริตตามมาตรา 5 แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้วางแนวทางการใช้สิทธิตามมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ผู้ถือหุ้นต้องระบุเรื่องและเหตุผลของการเรียกประชุมและรายละเอียดประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายละเอียดในแต่ละวาระได้ตามสมควรตามมาตรา 101 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ผู้ถือหุ้นทุกคนของบริษัทได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างเพียงพอ

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารบริษัท จึงมีมติให้ ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ระบุรายละเอียดเหตุผลที่เสนอในแต่ละวาระเพิ่มเติม พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียดโดยสังเขป และในกรณีมีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ให้จัดส่งประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและหลักฐานที่แสดงว่าบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยการลงลายมือชื่อ พร้อมระบุวัตถุประสงค์การใช้เอกสารดังกล่าว อย่างชัดเจน

เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการบริหารบริษัทจะพิจารณาเรียกประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ต่อไป

ก่อนหน้านี้ NUSA ได้ส่งหนังสือยกเลิกสัญญายืมตัวผ้บริหารไปยัง บริษัท วินด์ เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้งส์ (WEH) ที่มีธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง ของกลุ่มกิตติอิสรานนท์ ได้นำหุ้น WEH มาแลกหุ้น NUSA และแจ้งการพ้นตำแหน่งของนายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการบริษัทมีมติเสียงข้างมากให้แต่งตั้งนายวิษณุ เทพเจริญ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ