KEX เปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่เป็น SFTH จ่อทำเทนเดอร์ฯ 5.50 บาท/หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 2, 2024 10:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (KEX) แจ้งว่า Kerry Logistics Network Limited (KLN) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมถือหุ้น 49% และเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงข้างมากในบริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (KLNTH) โดยทางอ้อม เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 66 ว่าได้ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลพิเศษแบบมีเงื่อนไขด้วยหุ้นทั้งหมดของ KEX ที่ KLN ถืออยู่ทางอ้อมผ่าน KLNTH จำนวน 907,200,000 หุ้น คิดเป็นประมาณ 52.1% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ KEX ให้แก่ผู้ถือหุ้น KLN ตามสัดส่วนที่ถืออยู่ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date) ที่จะประกาศต่อไป อัตราส่วนการปันผลที่ 0.5019 หุ้นของ KEX ต่อ 1 หุ้น KLN โดยมีเงื่อนไขว่า KLN จะต้องได้รับการผ่อนผันการปฏิบัติตามหน้าที่การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)

นอกจากนี้ บริษัท เอสเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (SFTH) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้น KEX จำนวน 1,000 หุ้น และจะเข้าถือหุ้นของบริษัทอีก 467,373,855 หุ้น จากการรับโอนมาจาก Flourish Harmony Holdings Company Limited (FHHL) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของ KLN ซึ่งจะเป็นผลให้ SFTH ถือหุ้น KEX ราว 26.8% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และมีหน้าที่ต้องทำเทนเดอร์ฯ นอกเหนือจากส่วนที่ SFTH ถือ

ทั้งนี้ ตามประกาศของ KLN SFTH FHHL และ SF Holding (HK) Limited (บริษัทย่อยของ S.F. Holding Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange)) ได้ตกลงยืนยันว่า หากเงื่อนไขของธุรกรรมทั้งหมดบรรลุผล SFTH จะยื่นทำเทนเดอร์ฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่เงื่อนไขบรรลุผล และจะเริ่มรับซื้อหลักทรัพย์ในราคาเสนอซื้อที่ 5.50 บาท/หุ้น

ในประกาศของ KLN ยังระบุว่า SFTH ไม่มีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ การประกอบธุรกิจหลัก / ทรัพย์สินหลัก แผนการบริหารจัดการธุรกิจ แผนการลงทุน การบริหารจัดการ โครงสร้างทางการเงิน หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ และ SFTH ไม่มีความตั้งใจที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามภายในระยะเวลาดังกล่าว SFTH อาจพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จากเป็นตามความเหมาะสม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ