IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 15, 2019 10:10 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย       ชื่อกองทุนเปิด                 ชื่อย่อ       ประเภทกองทุน   อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ   ประมาณการ  บลจ.
                                                       ครั้งแรก(บาท) ผลตอบแทน(%)
19-25 พ.ย.62    กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้           KFENFIX       ตราสารหนี้    ไม่กำหนด   2,000     -    กรุงศรี
14-25 พ.ย.62    วี ยูเอส เรียลเอสเตท ซีเคียวริตี้           WE-USREIT      หน่วยลงทุน    ไม่กำหนด   5,000     -    วี
14-22 พ.ย.62    พรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์        PRINCIPAL iPROPEN  หน่วยลงทุน    ไม่กำหนด   5,000     -    พรินซิเพิล
          อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม
13-20 พ.ย.62    กรุงไทย ก่อการดี เพื่อการเลี้ยงชีพ          KT-ESG RMF     RMF       ไม่กำหนด    500     -    กรุงไทย
13-19 พ.ย.62    กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 264          KTFF264       ตราสารหนี้    6 เดือน   10,000    1.32%   กรุงไทย
13-19 พ.ย.62    ธนชาต SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ           T-SET50RMF     RMF       ไม่กำหนด   1,000     -    ธนชาต
13-18 พ.ย.62    ธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y39          T-FixFIF1Y39    ตราสารหนี้    1 ปี     1,000    1.50%   ธนชาต
12-20 พ.ย.62    เค Property Infra Flexible เพื่อการเลี้ยงชีพ    KPROPIRMF      RMF       ไม่กำหนด    500     -    กสิกรไทย
12-18 พ.ย.62    เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HS        KFF6MHS       ตราสารหนี้    6 เดือน     500    1.30%   กสิกรไทย
12-18 พ.ย.62    ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MP5        SCBFF6MP5      ตราสารหนี้    6 เดือน   10,000    1.30%   ไทยพาณิชย์
12-18 พ.ย.62    ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YP6        SCBFF1YP6      ตราสารหนี้    1 ปี     10,000    1.40%   ไทยพาณิชย์
11-15 พ.ย.62    บีแคป ตราสารหนี้ระยะกลาง             BCAP-MFIX      ตราสารหนี้    ไม่กำหนด    500     -    บางกอกแคปปิตอล
8-19 พ.ย.62    วรรณ ดิสคัฟเวอรี่                 ONE-DISC      ตราสารทุน    ไม่กำหนด   5,000     -    วรรณ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ