ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 24 เม.ย. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 07:22 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is April 24, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   30.15  30.15 30.15  30.15  30.15  30.15 30.15  30.15  30.15
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   27.14  27.14 27.54  27.14  27.14    - 27.14  27.14  27.14
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   21.34  21.34   -    -    -    -   -  21.34    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   29.88  29.88 29.88  29.88  29.88  29.88 29.88  29.88  29.88
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       37.56    -   -    -  38.01    - 38.06  37.86    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        28.19  28.19 28.19  28.19  28.19  28.19 28.19  28.19  28.19
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.79  32.06 32.25  32.25  32.25    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              23.19  23.19 23.19    -    -    - 23.19  23.19    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        24-Apr 24-Apr 24-Apr 24-Apr  24-Apr 24-Apr 24-Apr 24-Apr 24-Apr

NGV (Baht/Kg)              16.01
                    16-Mar
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ