ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 17 พ.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 08:56 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is May 17, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   29.15  29.15 29.15  29.15  29.15  29.15 29.15  29.15  29.15
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   26.14  26.14 26.54  26.54  26.54    - 26.14  26.14  26.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.79  20.79   -    -    -    -   -  20.79    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.88  28.88 28.88  28.88  28.88  28.88 28.88  28.88  28.88
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       36.56    -   -    -  37.01    - 37.06  36.86    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.79  27.79 27.79  27.79  27.79  27.79 27.79  27.79  27.79
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.39  31.66 31.85  31.85  31.85    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.79  22.79 22.79    -    -    - 22.79  22.79    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        10-May 10-May 10-May 10-May  10-May 10-May 10-May 10-May 10-May

NGV (Baht/Kg)              15.94
                    16-May
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ