ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 24 พ.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 06:48 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is May 24, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   29.55  29.55 29.55  29.55  29.55  29.55 29.55  29.55  29.55
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   26.54  26.54 26.94  26.94  26.94    - 26.54  26.54  26.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.99  20.99   -    -    -    -   -  20.99    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.88  28.88 28.88  28.88  28.88  28.88 28.88  28.88  28.88
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       36.96    -   -    -  37.41    - 37.46  37.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        28.19  28.19 28.19  28.19  28.19  28.19 28.19  28.19  28.19
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.79  32.06 32.25  32.25  32.25    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              23.19  23.19 23.19    -    -    - 23.19  23.19    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        18-May 18-May 18-May 18-May  18-May 18-May 18-May 18-May 18-May

NGV (Baht/Kg)              15.94
                    16-May
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ