ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 25 ธ.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:41 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is December 25, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.25  27.25 27.25  27.25  27.25  27.25 27.25  27.25  27.25
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.24  24.24 24.24  24.24  24.24    - 24.24  24.24  24.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   19.89  19.89   -    -    -    -   -  19.89    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   26.98  26.98 26.98  26.98  26.98  26.98 26.98  26.98  26.98
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.66    -   -    -  35.11    - 35.16  34.66    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.49  27.49 27.49  27.49  27.49  27.49 27.49  27.49  27.49
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.49  25.49 25.49  25.49    -    - 25.49    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              24.49  24.49 24.99  24.49  24.49    - 24.49  24.49    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.34  31.36 31.94  31.94  31.74    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        24-Dec 24-Dec 24-Dec 24-Dec  24-Dec 24-Dec 24-Dec 24-Dec 24-Dec

NGV (Baht/Kg)              15.62
                    16-Dec
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน
ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   Rice   ESSO   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ