ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 30 มี.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 30, 2020 07:32 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 30, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   18.85  18.85 18.85  18.85  18.85  18.85 18.85  18.85  18.85
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   15.84  15.84 15.84  15.84  15.84    - 15.84  15.84  15.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   15.14  15.14   -    -    -    -   -  15.14    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   18.58  18.58 18.58  18.58  18.58  18.58 18.58  18.58  18.58
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       26.26    -   -    -  26.71    - 26.76  26.26    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        20.79  20.79 20.79  20.79  20.79  20.79 20.79  20.79  20.79
ดีเซลหมุนเร็ว B10              17.79  17.79 17.79  17.79  17.79  17.79 17.79  17.79    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              17.54  17.54 17.54  17.54  17.54    - 17.54  17.54    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            24.64  24.66 26.34  26.34  26.34    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        25-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar  25-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar 25-Mar

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-Mar
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ