ความรักยุค 2011 รักแท้อย่างเดียวไม่ผ่าน !

ข่าวทั่วไป Thursday February 3, 2011 14:44 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--3 ก.พ.--นิร์วานา ความรักในยุคสมัยก่อน มองถึงคุณค่าและบูชาความรักมากกว่าสิ่งอื่นใด ขอเพียงมีใจรักกัน ทั้งสองต่างก็พร้อมฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวง เพื่อให้ได้ครองคู่ แต่ความรักในยุค 2011 นี้ แตกต่างกับยุคสมัยเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะมีส่วนประกอบหรือปัจจัยมากมายแปรผันตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ นัดเดท บริษัทจัดหาคู่ และเว็บไซต์หาคู่ จึงได้ทำการสำรวจและสรุปผลอะไรคือปัจจัย คุณสมบัติและเหตุผลที่ผู้หญิงและผู้ชายมองหาสำหรับการเลือกคู่และส่งผลให้ตัดสินใจครองคู่กัน จากชายหญิงทั่วประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 500 คน (ชาย 250 คน และหญิง 250 คน) อายุ 25-35 ปี มีรายได้เฉลี่ย 10,000 บาทขึ้นไป โดยสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ คุณสมบัติที่ชายและหญิงมองหาเป็นอันดับต้นๆ จากผลสำรวจพบว่าคุณสมบัติในตัวของผู้ชายที่สาวๆมองหาเป็นอันดับต้นๆคือเรื่อง การเข้ากันได้ของนิสัย รูปแบบการใช้ชีวิตและความชอบในสิ่งต่างๆ โดยสาวๆให้ความสำคัญมากถึงร้อยละ 29 รองลงมาคือเรื่องการศึกษาและเรื่องของบุคลิกภาพ โดยได้เท่ากันคือร้อยละ 20 และให้ความสนใจเรื่องของฐานะความร่ำรวยร้อยละ 17 ส่วนคุณสมบัติที่สาวๆให้ความสนใจน้อยที่สุดคือเรื่องของรูปร่างหน้าตา และชาติตระกูลของฝ่ายชาย ร้อยละ 12 และร้อยละ 2 ตามลำดับ ต่างจากฝ่ายชายที่เมื่อถึงคราวต้องเลือกผู้หญิงมาเป็นคู่ครอง คุณสมบัติที่มองหาในตัวฝ่ายหญิงคือเรื่องของ การเข้ากันได้ของนิสัย รูปแบบการใช้ชีวิตและความชอบในสิ่งต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติเรื่องรูปร่างหน้าตา ควบคู่กันไป โดยคิดเป็นร้อยละ 28 และร้อยละ 26 ตามลำดับ รองลงมาคือเรื่องของ บุคลิกภาพ ร้อยละ 24 ส่วนคุณสมบัติเรื่องการศึกษา ฐานะ ความรำ่รวย และชาติตระกูล เป็นคุณสมบัติที่ผู้ชายแทบไม่สนใจเมื่อจะเลือกใครสักคนเป็นคู่ครอง นิสัยและพฤติกรรมที่ชายและหญิงมองหาในคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิต ในเรื่องของนิสัยและพฤติกรรมที่ผู้หญิงมองหาในตัวของฝ่ายชายที่จะมาเป็นคู่ชีวิต สามอันดับแรกได้แก่ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 29 ความขยันทำมาหากินและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ร้อยละ 23 และ ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 20 ส่วนอันดับรองลงมาคือความมีเหตุมีผล ร้อยละ 10 ความขี้เล่นสนุกสนาน ร้อยละ 6 ส่วนเรื่องความโรแมนติกและความฉลาดมีเพียงร้อยละ 3 และ 1 ตามลำดับ ในทางกลับกัน นิสัยและพฤติกรรมที่ผู้หญิงรับไม่ได้ในตัวของผู้ชายมากที่สุด สามอันดับแรก ได้แก่ การติดอบายมุขและสิ่งเสพติดเช่น สุรา บุหรี่ การพนัน เกมส์ ร้อยละ 23 ความเจ้าชู้ ร้อยละ 19 ความขี้เกียจ และไม่มีความรับผิดชอบเรื่องงาน คิดเป็นร้อยละ 17 นอกเหนือจากนั้นคือเรื่องของความไม่มีเหตุผล ชอบโยนความผิดร้อยละ 10 ความสกปรกร้อยละ 8 รับไม่ได้ที่ผู้ชายมีกลิ่นตัวร้อยละ 7 ส่วนพฤติกรรมที่นอกเหนือจากนี้ อาทิเช่น ความตระหนี่ ขี้เหนียว ความไม่เป็นระเบียบ ชอบเที่ยวเฮฮา ไม่มีความคิด ได้คะแนนระหว่าง 1-5 เปอร์เซ็นต์ สำหรับนิสัยและพฤติกรรมที่ผู้ชายมองหาในตัวของผู้หญิงที่จะเป็นคู่ครอง สามอันดับแรก ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ร้อยละ 19 มีความอบอุ่น สามารถเป็นแม่ของลูกได้ ร้อยละ 16 และ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ง่าย ร้อยละ 11 สามอันดับถัดไปคือเรื่องของ ความขี้เล่น สนุกสนาน ร้อยละ 9 ความขยันขันแข็ง ร้อยละ 8 ความเป็นแม่ศรีเรือน ร้อยละ 7 และพฤติกรรมที่เหลือ เช่น ความสะอาด ความประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ความเรียบร้อย ความเซ็กซี่ ความอดทน ความโรแมนติก ไม่ใช่นิสัยและพฤติกรรมหลักที่ผู้ชายมองหาในผู้หญิงเพราะได้คะแนนเพียง 1-5 เปอร์เซ็นต์ ในทางกลับกัน นิสัยและพฤติกรรมที่ผู้ชายรับไม่ได้ในตัวของผู้หญิงมากที่สุด สามอันดับแรก โดยอันดับแรกได้แก่ การติดอบายมุขและสิ่งเสพติด และพฤติกรรมเจ้าชู้ของฝ่ายหญิง มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 21 เท่ากัน และอันดับสาม คือ ความขี้เกียจและไม่รับผิดชอบเรื่องงาน ร้อยละ 15 สามอันดับถัดไปได้แก่ ความสกปรก ร้อยละ 12 ความไม่มีเหตุผลและโยนความผิดร้อยละ 11 มีกลิ่นตัวร้อยละ 6 ส่วนนิสัยไม่ดูแลตัวเอง ไม่เป็นระเบียบ ชอบเที่ยว เฮฮา ตระหนี่ ขี้เหนียว ไม่ใช่นิสัยและพฤติกรรมหลักที่ผู้ชายรับไม่ได้ รูปลักษณ์ของอีกฝ่ายที่ชายหญิงรับไม่ได้มากที่สุด เมื่อถามถึงรูปลักษณ์ภายนอกของผู้หญิง ที่หนุ่มๆรับไม่ได้มากที่สุด อันดับหนึ่งได้แก่ สาวที่มีสิวเขรอะ หน้าขรุขระ และหน้าตาโดยรวมไม่ดี ให้คะแนนมากถึงร้อยละ 36 อันดับสองได้แก่ สาวที่อ้วน ลงพุง ร้อยละ 28 นอกเหนือจากนี้หนุ่มๆจะรับไม่ได้หากสาวผู้นั้นหัวล้าน คิดเป็นร้อยละ 22 และแก่ ดูอายุมากร้อยละ 10 โดยมีเหตุผลอ้างอิงคือกังวลว่าลูกจะได้รับกรรมพันธ์มากถึง 66 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น 24 เปอร์เซ็นต์ เหตุผลสุดท้ายคือ อับอายเพื่อนฝูงและสังคมมีเพียงแค่ 9 เปอร์เซ็นต์ และสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของหนุ่มๆที่ผู้หญิงรับไม่ได้มากที่สุด อันดับหนึ่งได้แก่ หนุ่มที่มีสิวเขรอะ หน้าขรุขระ และหน้าตาโดยรวมไม่ดี ได้คะแนนมากถึงร้อยละ 50 รองลงมาคือ หัวล้าน 17 เปอร์เซ็นต์ เตี้ยกว่า 13 เปอร์เซ็นต์ และแก่ ดูอายุมาก 11 เปอร์เซ็นต์ โดยผู้หญิงมีเหตุผลที่ไม่สามารถรับได้กับรูปลักษณ์เหล่านี้เพราะมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้นคิดเป็นร้อยละ 45 รองลงมาคือ อับอายเพื่อนฝูงและสังคม ร้อยละ 27 และเหตุผลสุดท้าย กังวลว่าลูกจะได้รับกรรมพันธ์ุ คิดเป็นร้อยละ 25 ระดับการศึกษาของอีกฝ่ายที่ชายหญิงต้องการ สำหรับระดับการศึกษาของคู่ครองที่ผู้หญิงต้องการ โดยมากแล้วต้องการให้ฝ่ายชายมีการศึกษาเท่าเทียมกัน คิดเป็นร้อยละ 74 และมีเพียงร้อยละ 18 ที่ไม่สนใจการศึกษาของฝ่ายชายเลย นอกจากนั้นสาวๆร้อยละ 4 ยอมรับว่าต้องการชายหนุ่มที่มีการศึกษาที่สูงกว่าตน ในขณะที่ผู้ชายไม่ได้มองเรื่องการศึกษาของผู้หญิงที่มาเป็นคู่ครองเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจากผลการสำรวจบอกเอาไว้ว่า ผู้ชาย 47 เปอร์เซ็นต์ รับได้หมดไม่ว่าฝ่ายหญิงจะมีวุฒิการศึกษาระดับใด ส่วนผู้ชายอีก 42 เปอร์เซ็นต์ ต้องการคู่ครองที่มีการศึกษาที่เท่าเทียมกัน มีเพียง 2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ที่ต้องการให้คู่ครองมีการศึกษาที่สูงกว่าตน ฐานะของอีกฝ่ายที่ชายหญิงต้องการ เมื่อถามถึงเรื่องฐานะของอีกฝ่ายส่งผลต่อการเลือกคู่ครองหรือไม่ ผู้ชายส่วนมากหรือร้อยละ 68 บอกว่า ไม่สนใจฐานะของฝ่ายหญิงที่่มาเป็นคู่ครอง เพราะถึงแม้ฐานะไม่ดี ก็สามารถสร้างฐานะร่วมกันได้ ถ้าต่างคนต่างรักกัน ในขณะที่ผู้หญิงจะมีเพียงร้อยละ 28 เท่านั้นที่คิดเช่นนี้ ในทางกลับกัน ผู้หญิงส่วนมากหรือร้อยละ 52 บอกว่าขอเพียงให้ผู้ชายมีฐานะเท่าเทียม ไม่เอาเปรียบทางการเงินของกันและกันก็เพียงพอ นอกเหนือจากนั้น ผู้หญิงอีกร้อยละ 20 ให้ความสำคัญในเรื่องของฐานะมากกว่าความรัก พร้อมกับให้เหตุผลว่า เพราะถึงแม้ไม่ได้รักมาก แต่ถ้ามีฐานะที่ดี ไม่ต้องกัดก้อนเกลือกิน ก็สามารถอยู่กันได้ เพราะมีความมั่นคงเป็นที่ยึดเหนี่ยว ซึ่งเทียบกับผู้ชายมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้นที่มองฐานะมากกว่าความรัก ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกเหนือจากปัจจัยอันหลากหลายที่มีผลต่อการเลือกคู่ครอง หรือสิ่งที่แต่ละฝ่ายนำมาเป็นปัจจัยในการมองหาคนรักแล้ว แต่ละฝ่ายยังต้องใช้การตัดสินใจของตัวเองเป็นหลักในการเลือกคู่ ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า ผู้หญิงร้อยละ 78 ใช้ตัวเองเป็นผู้ตัดสินใจ มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ให้พ่อแม่ช่วยในการตัดสิน แต่ถ้าเป็นฝ่ายชายจะให้ความสำคัญกับตัวเองในการเป็นผู้เลือกคู่ครองมากถึงร้อยละ 85 และอิทธิพลของพ่อแม่ในการตัดสินใจเลือกคู่ครองมีผลเพียงร้อยละ 12 นอกจากนี้ เมื่อถามถึงรูปแบบของครอบครัวหลังแต่งงาน ทั้งหญิงและชายยังต้องการที่จะสร้างครอบครัวเดี่ยวมากกว่าที่จะอยู่รวมกับครอบครัวเดิมที่เป็นครอบครัวขยาย โดยมีเหตุผลหลักคือ อยากใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างเต็มที่ และเหตุผลรองคือไม่ต้องการมีผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนในการตัดสินเรื่องใดๆ อันก่อให้เกิดปัญหาเช่น ปัญหาแม่ผัวลูกสะใภ้ และปัญหาอื่นๆ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท นิร์วานา จำกัด ผู้ให้บริการ NadDate Online (เวบไซต์หาคู่) และ NadDate Exclusive (บริษัทจัดหาคู่) คุณปัญญารัตน์ สกุลโชติพาณิชย์ โทร 02-751-5550 , 086-340-7718 Email : panyarat@nirvana.co.th , arniye@hotmail.com

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ