กบข.ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกชุดใหม่

ข่าวทั่วไป Monday July 9, 2007 09:33 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--กบข.
กบข. ประกาศผลการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิกใหม่ ที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ กบข. โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป
นายวิสิฐ ตันติสุนทร เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญ เปิดเผยว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการ กบข. ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้แทนสมาชิก และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 กรรมการผู้แทนสมาชิกจำนวน 11 คน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนั้นคณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภทที่เป็นสมาชิก กบข. จะต้องดำเนินการเลือกผู้แทนสมาชิกใหม่เพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการแทน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 เป็นต้นไป สำหรับหลักเกณฑ์การเลือกตามกฎหมายกำหนดว่า ให้คณะกรรมการของข้าราชการแต่ละประเภทกำหนดและดำเนินการเลือกเอง เมื่อได้ผลประการใดให้แจ้งรายชื่อให้ กบข. ทราบ
ขณะนี้ กบข. ได้รับแจ้งรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกทั้ง 11 ประเภทครบแล้ว สำหรับกรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการสุจริตแห่งชาตินั้น ยังไม่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเพิ่งได้รับเลือกให้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา สำหรับรายชื่อกรรมการผู้แทนสมาชิกปัจจุบันทั้ง 12 คนประกอบด้วย
1. นางจริยา เจียมวิจิตร (รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือน
2. นายสราวุธ เบญจกุล ( รองเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม)
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายตุลาการ
3. นายชัยเกษม นิติสิริ ( รองอัยการสูงสุด )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการฝ่ายอัยการ
4. นายปริญญา จินดาประเสริฐ ( ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5. นายกมล ศิริบรรณ (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต1 )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. นายสุรพงษ์ มาศะวิสุทธิ์ (ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการรัฐสภาสามัญ
7. พล.ต.ท.วัชรพล ประสารราชกิจ (ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการตำรวจ
8. พลเรือโทมานัส ทองเจียม ( ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ)
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการทหาร
9. นายนภดล ช.สรพงษ์ ( รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
10. นายฤทัย หงส์สิริ (อธิบดีศาลปกครองกลาง )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานศาลปกครอง
11. นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ( รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และ
12. นายปรีชา เลิศกมลมาศ (รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ )
กรรมการผู้แทนสมาชิกข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ทั้งนี้ กรรมการผู้แทนสมาชิกจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี และจะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันมิได้
สำหรับหน้าที่ของกรรมการผู้แทนสมาชิกซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการนั้นนอกจากจะร่วมกันทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย กำกับดูแลการจัดการกองทุนแล้ว ยังทำหน้าที่ๆ สำคัญอื่นอีกมากมายอาทิ ออกระเบียบคำสั่ง ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งในการบริหารกิจการของกองทุน รวมถึงปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย สมาชิกท่านใดที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงรายชื่อผู้แทนสำรอง สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้ที่ www.gpf.or.th เมนูข้อมูลทั่วไป
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก กบข.
โทร. 1179 กด 6 member@gpf.or.th / www.gpf.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ