อย.จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย.เตือนภัย”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554 15:05:39 น.
กรุงเทพฯ--23 พ.ค.--อย.
... แบ่งปันประสบการณ์ถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และความงามมากขึ้น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ นิตยสาร แผ่นพับ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ผลิตนำมาใช้ดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค ปัญหาที่พบคือผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อย. ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ มีการโฆษณาลักษณะโอ้อวด หลอกลวง ทำให้หลงเชื่อซื้อมาใช้ ผลที่ได้รับพบตั้งแต่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่คุ้มค่า จนกระทั่งได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นหรือสูญเสียโอกาสในการได้รับการรักษาที่ถูกต้องการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเตือนภัยเรื่องดังกล่าว จะช่วยลดปัญหาการหลงเชื่อโฆษณาได้มากขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดกิจกรรมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “ฝาก อย.เตือนภัย” เพื่อให้ผู้บริโภคแบ่งปันเรื่องของตนเองหรือบุคคลใกล้ตัวที่ถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาเกินจริงและอันตรายที่ได้รับ ตลอดจนข้อคิดที่ต้องการให้ อย.เผยแพร่บอกต่อ

โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป) ลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท เป็นการเขียนเรียงความแบ่งปันประสบการณ์ของตนเองหรือบุคคลที่รู้จักที่เคยพบเจอกับการถูกหลอกลวงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนหลงเชื่อซื้อหรือใช้ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์

สำหรับผู้โชคดีที่ร่วมส่งเรียงความเข้าประกวด และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 100 ท่าน จะได้รับของที่ระลึกแฟลชไดร์ฟ 4 GB
รางวัล ( ของแต่ละกลุ่ม )
รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและประกาศนียบัตร
ระยะเวลาการจัดประกวด
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป — 10 มิถุนายน 2554
สถานที่ส่งผลงาน
ตู้ ปณ. 6 ปทจ.อ่อนนุช กรุงเทพฯ 10250
หลักเกณฑ์การประกวด
1. ความยาวของเรียงความ 1-2 หน้ากระดาษ A 4
( พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้อักษร Cordia New ขนาด 16)
2. มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย” โดยมีประเด็นตามที่ แจ้งไว้ในกติกา
3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา
4. เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย ถูกต้องตามอักขระวิธี เหมาะสม สละสลวย และสื่อความหมายชัดเจน
5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
กติกา

1. พิมพ์เป็นเรียงความเล่าเรื่องจริงของตนเองหรือบุคคลรู้จัก โดยเล่าถึงประสบการณ์การหลงเชื่อซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความดูแลของ อย. ได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ ตามข้อความโฆษณา / คำชักชวน

2. สิ่งที่ต้องปรากฏในเรียงความ ได้แก่ ประเภท / ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่หลงเชื่อซื้อมาใช้ ลักษณะข้อความโฆษณาที่จูงใจ ปัญหาที่พบ และ / หรืออันตรายที่ได้รับ ตลอดจนข้อคิดที่ได้รับและต้องการให้ อย. บอกต่อ เพื่อเตือนภัยผู้บริโภค

3. เขียนชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก กรณีที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษาพร้อมรับรองสำเนา ส่งมาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด สำหรับประชาชนทั่วไป ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนามาด้วย

4. ส่งผลงานการประกวดได้ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้ายว่า “( ประกวดเรียงความ )” ทั้งนี้จะยึดตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ

ประกาศผล
ภายใน 15 กรกฎาคม 2554 ทางจดหมาย และ http://www.oryor.com
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง