การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554 16:22:24 น.
กรุงเทพฯ--18 ส.ค.--สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกัน ทั่วราชอาณาจักร ในวันและเวลา ดังนี้

นักธรรมชั้นตรี สอบระหว่าง วันที่ ๖ — ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
นักธรรมชั้นโท-เอก สอบระหว่าง วันที่ ๑๒ — ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก สอบ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ขอประชาสัมพันธ์ให้สำนักเรียนส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค ได้จัดส่งบัญชีจำนวนนักเรียนผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง มาที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ตามกำหนดการดังนี้

นักธรรมชั้นตรี ส่งก่อน วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
นักธรรมชั้นโท-เอก ส่งก่อน วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก ส่งก่อน วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
กรณีที่มีปัญหาในการดำเนินการ กรุณาติดต่อที่ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๙ ๒๑๔๒ , ๐๒ ๒๘๐ ๗๖๘๒ โทรสาร. ๐๒ ๖๒๙ ๐๙๖๓
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง