สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา “ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-efficiency) ในภาคอุตสาหกรรม (MIS for SMI)”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 14 กันยายน 2554 14:24:45 น.
กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--สภาอุตสาหกรรมฯ

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ขอเชิญท่านร่วมงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ (Eco-efficiency) ในภาคอุตสาหกรรม (MIS for SMI)” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 08.30 — 15.30 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ โดยนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์ของโรงงานอุตสาหกรรม แล้วส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเป้าหมายนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ในการบริหารธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะทำให้ทราบว่าโรงงานของตนมีประเด็นปัญหา มีจุดอ่อน จุดแข็ง และมีเรื่องใดที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิต ลดมลพิษ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในที่สุดจะกลายเป็นธุรกิจที่สำคัญ เปรียบได้กับฐานรากของระบบเศรษฐกิจ ที่สร้างผลผลิต สร้างงาน สร้างรายได้ เป็นเสมือนพลังขับเคลื่อนในการสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

กำหนดการ
08.30 — 09.00 น.           ลงทะเบียนและรับเอกสาร
09.00 — 09.30 น.           พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน
กล่าวเปิดงาน โดย รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

09.30 — 09.45 น.           พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่โรงงานนำร่องของโครงการ

09.45 — 10.00 น.           พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่าง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย และ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
10.00 — 10.15 น.           พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 — 10.45 น.           ภาพรวมของการดำเนินโครงการฯ
โดย นางสาวพรรรัตน์ เพชรภักดี ผู้จัดการโครงการ
10.45 — 11.15 น.           โปรแกรม MIS สำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม
โดย นางสาวสุภา ชิงนวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศ
และ ดร.สนธยา กริชนวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศน์

11.15 — 12.00 น.           แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศน์

โดย ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศน์
12.00 — 13.00 น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 — 14.30 น.           ช่วงเสวนา : กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมฟอกย้อม

โดย คุณสุกัญญา พิพัฒน์ไตรสรณ์ บจก.แอลฟ่าโปรเซสซิ่ง
คุณเฉลิม สารคาม บจก.พิพัฒน์ฟอกย้อม
คุณปรัชญา เสถียรสัมฤทธิ์ บจก.เชียงแสงเท็กซ์ไทล์ อินดัสทรีส์ และ
คุณพัฒนศักดิ์ อริยะ บจก.นันยางการทออุตสาหกรรม
ดำเนินรายการโดย ดร.อรรคเจตต์ อภิขจรศิลป์
และ ดร.สนธยา กริชนวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐนิเวศน์
14.15 — 14.30 น.           รับประทานอาหารว่าง (เสิร์ฟในห้อง)
14.30 — 15.00 น.           ถาม-ตอบ รับฟังข้อเสนอแนะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
ศิวพร แสนเสนา (โม)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
0-2345-1013 / 0-2345-1017
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง