วธ. นำคุณธรรมสร้างอาชีวะจิตอาสา ทำความดีเพื่อพัฒนาสังคม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 6 มีนาคม 2555 13:28:03 น.
กรุงเทพฯ--6 มี.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่หอประชุม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสา และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โรงเรียนเครือข่ายแกนนำศูนย์คุณธรรมจิตอาสา ว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ทำความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบันภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมสร้างอาชีวะจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนสู่สังคม ด้วยการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกสร้างนิสัยรัก การออม ความพอเพียง และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา ในการช่วยเหลือผู้อื่นและการเป็นผู้ให้ด้วยจิตสาธารณะ ซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดศูนย์คุณธรรมจิตอาสาฯ ขึ้น โดยมีโรงเรียนแกนนำศูนย์คุณธรรมอาชีวะจิตอาสา จำนวน ๑๒ โรงเรียน อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนวัดราชบพิธ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม เป็นต้น ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นเครือข่ายทำหน้าที่ขับเคลื่อนพลังจิตอาสา เพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ ผนึกกำลังเป็นพลังจิตอาสาออกปฏิบัติช่วยเหลือชุมชนและประชาสัมพันธ์สังคม ตลอดจนผู้ประสบภัยและผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสต่างๆ ทั้งนี้ ถือเป็นการเสริมหนุนเครือข่ายคุณธรรมในสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

“จึงขอฝากให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และการนำมิติทางวัฒนธรรม มาเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมของคนในชาติ เพื่อความร่วมเย็นเป็นสุขของสังคมและประเทศชาติอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์คุณธรรมอาชีวะอาสา จะเป็นศูนย์รวมพลังความคิด พลังปัญญาและเป็นต้นแบบที่ดีงามของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ในการประกอบคุณงามความดีเพื่อสังคม”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง