โครงการ “ค่ายวิชาการดอทคอม ชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว โดยแอร์เอเชีย” วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ข่าวทั่วไป Monday August 20, 2012 09:20 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--เว็บไซต์วิชาการดอทคอม ความสำคัญและที่มาของโครงการ วิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกระบวนการในชีวิตประจำวันได้ การศึกษาดาราศาสตร์ เป็นศาสตร์สาขาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาวัตถุท้องฟ้า (อาทิ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง และดาราจักร) รวมทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากนอกชั้นบรรยากาศของโลก โดยศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมี ทางอุตุนิยมวิทยา และการเคลื่อนที่ของวัตถุท้องฟ้า ตลอดจนถึงการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ การศึกษาทางด้านดาราศาสตร์ ช่วยให้เราทราบถึงความเป็นไปของปรากฏการณ์ตามธรรมชาติทั้งบนโลกและอวกาศได้ความรู้ใหม่ๆ จากการสำรวจดวงดาวและอวกาศ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ดังนั้น นักดาราศาสตร์จึงพยายามศึกษาเพื่อให้เข้าใจความเคลื่อนไหวของสิ่งต่างๆ ในท้องฟ้า ระยะทาง และรังสีต่างๆ ของวัตถุเหล่านั้น และพยายามประดิษฐ์คิดค้นเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ มากมายโดยเฉพาะกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด เพื่อการศึกษาปรากฎการณ์ต่างๆ บนท้องฟ้า ไม่ว่าจะเป็น สุริยุปราคา ฝนดาวตก อุตกาบาต และอื่นๆ ซึ่งแต่ละปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นก็ล้วนจุดประกายให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจทางด้านดาราศาสตร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เว็บไซต์วิชาการดอทคอม เว็บไซต์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ออนไลน์ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศให้แก่นักเรียน เสริมสร้างทักษะการใช้กล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์อย่างถูกต้อง จึงจัดทำโครงการค่ายดาราศาสตร์ขึ้น ภายใต้ชื่อ “ค่ายวิชาการดอทคอม ชวนน้องภาคใต้ขึ้นดอยดูดาว โดยแอร์เอเชีย” โดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ศึกษาหาความรู้ด้านดาราศาสตร์และสัมผัสประสบการณ์ในกิจกรรมดูดาว ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2555 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 2. เยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ 3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. เพื่อให้เว็บไซต์วิชาการดอทคอมเป็นสื่อกลางความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายหลัก เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน ผ่านเว็บไซต์วิชาการดอทคอม ซึ่งมีสถิติผู้เข้าชมกว่า 53,000 Uip/วัน เป้าหมายรอง นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนทั่วไปในสังคมออนไลน์ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วและมีการขยายเครือข่ายกว้างขวาง หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน โดยพิจารณาจากการเขียนเรียงความ หัวข้อ “ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับดวงดาว” (ใช้ตัวอักษร Angsana New 16 ความยาว 1 หน้ากระดาษ A4) โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดการดำเนินกิจกรรม เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กรกฎาคม — 15 ตุลาคม 2555 (ผ่าน www.vcharkarn.com) ประกาศผลคัดเลือก ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 26 ตุลาคม 2555 (ผ่านทาง www.vcharkarn.com, www.narit.or.th) วันที่จัดกิจกรรม วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2555 ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1. เยาวชนที่ศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส 2. เยาวชนที่มีความสนใจด้านดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 3. เยาวชนจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้ร่วมกิจกรรม 4. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาที่จุดนัดหมาย ณ สนามบิน หาดใหญ่ได้เอง 5. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรม ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. เยาวชนสามารถใช้กล้องโทรทรรศน์และเครื่องมือทางดาราศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 3. เยาวชนได้สัมผัสประสบการณ์และบรรยากาศในการดูดาว 4. เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ