ว.เทคโนโลยีสยาม ส่งเสริมศีลธรรมฯอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบประกาศนีบัตรธรรมศึกษา ตรี โท เอก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 12 กันยายน 2555 15:42:18 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

นายพรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2550 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ได้ดำริเริ่มให้คณาจารย์สำนักสามัญศึกษา ร่วมกับนักศึกษาที่เป็นสมาชิกศูนย์ศึกษาพุทธศาสน์จัด โครงการธรรมศึกษา ขึ้น เพื่อให้มีการเรียนการสอนวิชาธรรมศึกษา ตามหลักสูตรธรรมศึกษาของคณะสงฆ์แม่กองธรรมสนามหลวง โดยได้อาราธนาพระสงฆ์มาให้การอบรมบุคลากรและนักศึกษาให้มีภูมิธรรมความรู้ส่งเข้าสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โทและเอก เพื่อเป็นการนำร่องในปีแรก

ต่อมาในปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เห็นว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ในด้านส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมคำสอน และการประพฤติปฏิบัติตนบนพื้นฐานแห่งศีลธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่นักศึกษา ตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง ดี และมีความสุข มีคุณธรรมนำความรู้ จึงได้บรรจุโครงการธรรมศึกษาไว้ในแผนพัฒนาส่งเสริมจริยธรรมของทางวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโครงการ มีคณะสงฆ์จากศูนย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ธรรมเพื่อพัฒนาสังคม นำโดยพระครูวิสุทธินพคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นประธานศูนย์ ได้แสดงความจำนงนำโครงการธรรมศึกษาเข้ามาจัดให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม นับว่าเป็นโอกาสอันดีงามที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กับสถาบันสงฆ์ ได้ประสานความร่วมมือกันในอันที่จะส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน และได้รับอนุญาตจากแม่กองธรรมสนามหลวง ให้เปิดเป็นสนามสอบธรรมศึกษาขึ้น ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รหัสสนามสอบที่ 136003 ลำดับที่ 95 ของธรรมเนียมแม่กองธรรมสนามหลวง สืบเนื่องต่อมาทุกปีโดยลำดับ

สำหรับปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาและชุมชนเครือข่ายสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก สอบผ่านจำนวน 134 คน คิดเป็น 72% ของผู้สอบผ่านทั้งหมด ถือว่าการจัดกิจกรรมโครงการมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษาในวันนี้ เป็นสิริมงคลยิ่งของทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม และพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ฝ่ายแนะแนว/ประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทร.0 2878 5001-3
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง