คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 อนุมัติใบลา "สันติภาพ" แล้ว พร้อมตั้ง 7 ผู้ทรงคุณวุฒิในวงการกีฬาแทนตำแหน่งที่ว

ข่าวกีฬา Wednesday August 13, 1997 14:04 —ThaiPR.net

กรุงเทพ--13 ส.ค.--คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2540 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ได้อนุมัติให้ นายสันติภาพ เตชะวณิช ลาออกได้ ตามหนังสือขอลาออกของ นายสันติภาพฯ ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2540 โดยมีข้อเท็จจริงสรุปได้ดังนี้
เนื่องจากได้มีการเลื่อนการลงนามในสัญญาสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 กับบริษัท คอมพิวเตอร์ ACER ฯ ตามข้อทักท้วงของประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน และสิทธิประโยชน์ และผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อหาข้อยุติในประเด็นสำคัญ 4 ประเด็น (ก.ขอให้กำหนดรูปแบบและตีราคาคอมพิวเตอร์ที่จะมอบให้ ข.ขอให้ปรับเครื่อง Micro Processeur เป็นแบบที่ทันสมัย ค.ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าลิขสิทธิ์ ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ง.ควรกำหนด Specification ของ Software ที่จะมอบให้ไว้ในร่างสัญญาตามที่ IT ได้จัดทำไว้)
นอกจากนี้ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ (ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน) ได้มีมติ วันที่ 25 กรกฎาคม 2540 ให้นายสันติภาพฯ นำร่างสัญญาที่จะลงนามกับบริษัท คอมพิวเตอร์ ACER เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสาขาธุรกิจและสิทธิประโยชน์ (ซึ่งเป็นคณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์ คณะกรรมการย่อยนี้มีนายสันติภาพฯ เป็นประธาน) หากมีข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถตกลงกันได้ก็ให้นำเสนอคณะกรรมการฝ่ายการเงินและสิทธิประโยชน์พิจารณาตัดสินอีกครั้งหนึ่ง แต่นายสันติภาพฯ ก็ไม่ได้ดำเนินการตามมติแต่ประการใด เมื่อถูกทักท้วงก็ได้ยื่นใบลาออกดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
5 สิงหาคม 2540 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 (นายสุขวิช รังสิตพล รองนายกรัฐมนตรี) ได้มีหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงโดยละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้รับทราบข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงแล้ว
บัดนี้ ได้มีการพิจารณาการขอลาออกของนายสันติภาพฯ โดยรอบคอบแล้ว จึงอนุมัติให้ลาออกได้ ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 รู้สึกเสียใจและเสียดายบุคลากรที่มีศักยภาพอย่างนายสันติภาพฯ เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบคุณในความร่วมมือการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้งานหลายอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแม้นายสันติภาพฯ จะพ้นจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นายสันติภาพฯ ยังคงให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ในครั้งนี้ต่อไป
เพื่อให้การบริหารการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้แทนตำแหน่งที่ว่าง คือ
1. นายประมวล รุจนเสรี เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา
2. นายเจริญทัศน์ จินตเสรี เป็นรองประธานกรรมการสาขาบุคลากรอาสาสมัคร
3. นายเจริญ วรรธนะสิน เป็นรองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4. นายวันจักร วรดิลก เป็นประธานกรรมการสาขาธุรกิจและสิทธิประโยชน์
5. พลตรี เลิศรัตน์ รัตนวานิช เป็นรองประธานกรรมการสาขาธุรกิจ
และสิทธิประโยชน์
6. นายพรรณรา ชูชาญ เป็นประธานกรรมการสาขาที่พัก
เจ้าหน้าที่นานาชาติและ VIP
7. นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เป็นประธานกรรมการสาขาทะเบียน
และบัตรประจำตัว
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2540 ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 (นายสุขวิช รังสิตพล) ได้ให้โอวาทกับกรรมการใหม่ที่เข้ารับหน้าที่ว่า "เป้าหมายที่สำคัญ ก็คือการดำเนินการจัดการแข่งขันครั้งนี้ในนามของคนไทยทั้งประเทศเพื่อมอบให้กับเพื่อน ๆ คนเอเชียทุกคนและสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย ให้ได้เกิดความภูมิใจว่าการจัดงานครั้งนี้มีการเตรียมการที่ดีที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดและเต็มไปด้วยบรรยากาศของมิตรภาพ เพื่อให้การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20 นี้"
นอกจากนี้ ประธานคณะกรรมการฯ ยังได้ให้นโยบายในการทำงานของกรรมการใหม่ชุดนี้ว่า ขอให้ทำงานในแบบทีมเวิร์ค (Teamwork) และประสานงานกันระหว่างคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 กับคณะกรรมการฝ่ายอีก 9 ฝ่าย เป็นไปด้วยความโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำว่าการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 นี้ ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินจำนวนมาก ที่ได้มาจากภาษีของประชาชนคนไทย ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของนายสุขวิชฯ เช่นกันที่ต้องรับผิดชอบการจัดการแข่งขันครั้งนี้ในฐานะของรองนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลนี้ ให้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้
"ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ต้องการการประหยัดในยามนี้ เราต้องร่วมมือร่วมใจกันแสดงให้เพื่อน ๆ ในเอเชียและสภาโอลิมปิคแห่งเอเชีย ให้ได้เห็นว่ารัฐบาลไทยและประชาชนคนไทยยังมั่นคงที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ครั้งนี้ให้ดีที่สุด ด้วยงบประมาณที่ประหยัดที่สุด เพื่อให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นไปด้วยประสิทธิภาพ และบรรยากาศของมิตรภาพที่สอดคล้องกับคำขวัญของการแข่งขันในครั้งนี้ที่ว่า "มิตรภาพที่ได้พรมแดน" นายสุขวิชฯ ได้เปิดเผยถึงเป้าหมายการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่จะมีขึ้นในเดือนธันวาคมปีหน้าอย่างชัดเจน"--จบ--

แท็ก สันติภาพ  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ