ผู้บริหาร BM Groups มุ่งการบริหารงานตามทฤษฎี 6C Personality

ข่าวอสังหาริมทรัพย์ ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 15:35:27 น.
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--บางกอก เมเนจเม็นท์ เรียลตี้

คุณกิตติคุณ สารคล่อง ผู้จัดการทั่วไป บริษัทบางกอกเมเนจเม็น เรียลตี้ จำกัด ให้สัมภาษณ์กับทีมงานข่าว ถึงหลักการบริหารองค์การ เขากล่าวว่า องค์การที่ดำเนินธุรการบริหารงานด้านอสังหาริมทรัพย์ หรือการบริหารงานในด้านอื่นๆ ที่ตนได้คิดค้น ทดลองทฤษฎีของตัวเองที่มีชื่อว่า ทฤษฎี 6C Personality สามารถนำทฤษฎีนี้ไปประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี

ทฤษฎี 6C Personality เป็นหลักการบริหารองค์การตามแนวคิดพุทธปรัชญา ที่ว่าด้วยความแตกต่างของมนุษย์ โดยอาศัยการสังเกตพฤษติกรรมของมนุษย์ตามบุคลิกภาพ หรือที่เรียกว่า จริต 6 ซึ่งเขาได้ยึดหลักตามคัมภีร์วิสุทธิมรรค ของพุทธศาสนา นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กร โดยทฤษฎีมีความเชื่อว่า มนุษย์ไม่ว่าจะเชื่อ ชาติ ศาสนาใด จะต้องมีความแตกต่างกันตามบุคลิกภาพอยู่ 6 ประเภท คือ 1.ประเภทที่มีบุคลิกภาพหนักไปทางรักสวยรักงาม 2.บุคลิกภาพแบบโมโหโกรธาง่าย 3. ประเภทโง่เขลาเบาปัญญา 4. ประเภทเชื่อศรัทธาง่าย 5. วิตกกังวล ย้ำคิดย้ำทำ 6. มีสติปัญญาแหลมคม รู้จักดี รู้จักชั่วชั่ว

ทฤษฎีนี้เชื่อว่าบุคลิกภาพ มีผลมาจาก 3 องค์ประกอบ คือ พันธุกรรม (Heredity), สิ่งแวดล้อม (Environment Factors) และสถานการณ์ (Situation Conditions) พันธุกรรม (Heredity) เมื่อทั้ง 3 องค์ประกอบได้รวมตัวกันอย่างเหมาะสมก็จะเกิดเป็นบุคคลิกภาพต่างๆ 6 ประเภท หรือจริต 6 ภาษาอังกฤษคือ Carita จึงเป็นที่มาของ 6C นั้นเอง

จากการทดลอง วิจัย สัมมนาทางวิชาการ และการจัดสัมมนา Focus Group คุณกิตติคุณ สารคล่อง จึงสรุปเป็น "ทฤษฎีบุคลิกแบบจริต 6 ตามแนวพุทธปรัชญา" ภาษาอังกฤษ "6C Personality Theory" เขาได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้กับการบริหารองค์การของเขา โดยการสังเกตความแตกต่างของแต่ละบุคลิกภาพนี้ เขาสรุปความว่าวิธีการที่จะสังเกตต้องสังเกตจาก 5 องค์ประกอบจึงจะทราบว่าพนักงานของเขาเป็นคนประเภทใด คือ 1.สังเกตจากอริยาบถการยืน การนอน การเดิน การนั่งของพนักงาน 2.สังเกตจากกิจวัตรที่เขาทำอยู่เป็นประจำ 3.สังเกตจากการรับประทานของเขา 4.สังเกตุจากทรรศนคติ เช่นชื่นชอบในการมอง ลิ้มรย สัมผัส กลิ่นเสียงของเขา และ 5.สังเกตจากธรรมที่ฝั่งอยู่ในรากลึกจิตใจของเขา

เมื่อสังเกตและแยกประเภทมนุษย์ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 6 ประเภทแล้ว เขาจึงพัฒนาคนให้เข้าถึงงานตามบุคคลิกภาพของตนเอง ทฤษฎีมีความเชื่อว่ามนุษษย์แต่ละประเภท มีจุดดี จุดเสีย จุดอ่อน จุดแข็งที่แตกต่างกัน ฟังดูอาจจะคล้ายกับหลักการ Put the right man on the right job แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วทฤษฎี 6C Personality ของเขามีความหมายที่ลึกซึึ้ง และกว้างกว่ามาก

สุดท้ายคุณกิตติคุณ ยังฝากไปยังผู้ที่สนใจในทฤษฎีดังกล่าวเขายินดีให้คำอธิบายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อถือเป็นการตอบแทนแผ่นดินที่เขาเกิด
ติดต่อ:
นายกิตติคุณ สารคล่อง โทร 082-648-6544 bm.kittikhun@hotmail.co.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง