สภาการพยาบาล แถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ข่าวทั่วไป 18 กันยายน พ.ศ. 2556 10:53 น. —ThaiPR.net

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ตามที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการพิจารณามอบรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แก่พยาบาลและ/หรือผดุงครรภ์ ในทุกประเทศ ทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ในด้านการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของวิชาชีพการพยาบาล การพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ตามความทราบแล้วนั้น

สำหรับปีพ.ศ. ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อพิจารณาตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ห้องเจ้าพระยา - ท่าจีน โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ Ms.Chieko NOHNO จาก ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิฯได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ในพระบรมมหาราชวัง และทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานเลี้ยงน้ำชาเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังเสร็จพิธีพระราชทานรางวัลฯ

ในการนี้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลฯ ได้กำหนดจัดงานแถลงข่าว งานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล โฮเท็ลกรุงเทพมหานครและขอเรียนเชิญท่านพร้อมผู้สื่อข่าวสายกระทรวงสาธารณสุข ร่วมทำข่าวและจัดนำเสนอข่าวพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ตามที่เรียนมาข้างต้น มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ หวังในความกรุณาจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ