สมาคมไทย-ลาว จัดนิทรรศการภาพเขียนจิตรกรไทยในเมืองหลวงพระบาง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2541 11:54:43 น.
กรุงเทพ--24 ก.ค.--กรมสารนิเทศ

ด้วยในวันที่ 3 สิงหาคม 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเสด็จฯ เป็นองค์ประธานพิธีเปิดนิทรรศการภาพเขียน "จิตรกรไทยในเมืองหลวงพระบาง" ซึ่งสมาคมไทย-ลาวร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย โดยความสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานภาพเขียนสีน้ำและภาพลายเส้นของคุณสมบูรณ์ พวงดอกไม้ จิตรกรสตรีไทยผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานภาพเขียนชุด "นครวัด" ในปี 2538 ซึ่งได้นำไปแสดงนิทรรศการในไทย เบลเยี่ยม และญี่ปุ่น และได้รับความสำเร็จอย่างมาก

การจัดนิทรรศการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตรกรไทยในเมืองพระบางซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมาคมไทย-ลาวริเริ่มขึ้น โดยนายอาสา สารสิน นายกสมาคมฯ และนายวีรพงษ์ รามางกูร เลขาธิการสมาคมไทยได้สนับสนุนให้คุณสมบูรณ์ฯ จิตรกรไทยเดินทางไปวาดภาพเกี่ยวกับเมืองหลวงพระบาง โดยมีวัตถุประสงค์ ประการแรก เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยและบาว โดยใช้ศิลปกรรมเป็นสื่อ ประการที่สอง เพื่อเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของเมืองหลวงพระบาง ซึ่งได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เมื่อ พ.ศ. 2540 ให้เป็น "มรดกโลก" โครงการนี้ได้รับความสนับสนุนจากสมาคมมิตรภาพ-ลาวไทย ของฝ่ายลาวด้วย ซึ่งมี ฯพณฯ  เพ้า บุนนะผน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขนส่ง ไปรษณีย์และก่อสร้างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นประธาน ให้การอำนวยความสะดวกให้แก่คุณสมบูรณ์ฯ ระหว่างการทำงานในเมืองหลวงพระบาง และจัดหาจิตรกรลาวมาร่วมโครงการนี้

นิทรรศการภาพเขียนสีน้ำและลายเส้น "จิตรกรไทยในเมืองหลวงพระบาง" คุณสมบูรณ์ฯ ครั้งนี้ได้บันทึกความงดงามของธรรมชาติสถาปัตยกรรมและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหลวงพระบางไว้อย่างวิจิตรบรรจง ภายหลังจากการจัดนิทรรศการแสดงผลงานดังกล่วในประเทศไทยแล้ว สมาคมมิตรภาพลาว-ไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์จะร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงภาพเขียนชุดนี้อีกครั้งที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสมาคมไทย ลาวจะจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงานภาพเขียนในชุดเดียวกันออกมาเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมปีแห่งการท่องเที่ยวลาในปี 2542 ต่อไปด้วย

อนึ่ง เกี่ยวกับประวัติและผลงานที่ผ่านมาของสมาคมไทย-ลาว นั้น สมาคมไทย-ลาว ได้จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 ด้วยความสนับสนุนของกระทรวงการต่างประเทศ โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับลาวระดับประชาชนต่อประชาชน โดยการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และวัฒนธรรม ผลงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ ได้แก่ การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลลาว และการสอนภาษาลาวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดพิมพ์วารสารมิตรภาพไทย-ลาว การนำคณะสันถวไมตรีทางเศรษฐิจในการเยือนลาว การเข้าร่วมสัมมนาและกิจกรรมด้านสังคมวิชาการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับลาว เป็นต้น

นิทรรศการภาพเขียน "จิตรกรไทยในเมืองหลวงพระบาง" จะจัดแสดงที่อาคารรัจนาการ 183 ถ. สาธรใต้ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม 2541 ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. ซึ่งขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าชมได้ตามสถานที่วัน และเวลาดังกล่าว--จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง