ชสอ.ตร.จัดประชุมใหญ่ รองผบ.ตร.เน้นย้ำความสามัคคี และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

ข่าวทั่วไป Thursday February 20, 2014 15:40 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 ก.พ.--สหประกันชีวิต เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด (ชสอ.ตร.) ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาและอดีตผู้บังคับบัญชาตลอดจนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาทิ พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คุณรัชนีพร พึ่งประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานเปิดการประชุม มอบใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกที่ทำธุรกรรมด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และสุดท้ายได้มอบนโยบายด้านสวัสดิการเกี่ยวกับสหกรณ์ ดังนี้ ประการแรก ท่านได้กล่าวในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทุกสหกรณ์ ที่ได้เสียสละกำไรสุทธิประจำปี 0.75% มอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อนำไปช่วยเหลือข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เงินช่วยเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31,897,000 บาท เรื่องนี้ได้รับการชมเชยจากขบวนการสหกรณ์เช่นเรื่อง ความสามัคคีและยึดหลักการสหกรณ์สากลในเรื่องช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เป็นการเอื้ออาทรต่อชุมชนที่ชัดเจนที่สุด ประการต่อมา ท่านยังคงเน้นย้ำการบริหารงานของสหกรณ์ดังที่ท่านได้กล่าวไว้เมื่อการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 ในเรื่องการบริหารจัดการเฉพาะดอกเบี้ยเงินฝาก เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยเงินให้กู้เงินคงเหลือต่อเดือนเมื่อกู้แล้ว จุดสำคัญคือดอกเบี้ยเงินรับฝากอย่าให้สูงกว่าตลาดการเงินมากเพราะจะทำให้ดอกเบี้ยเงินกู้แพงเกินไป ท่านได้แนะนำว่าความห่างระหว่างดอกเบี้ยเงินรับฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้ ความเหมาะสมไม่น่าจะเกิน 3% หรือถ้ามากกว่านั้นก็ควรจะอยู่ที่ 3.50% และเมื่อให้กู้แล้วก็ควรจะมีเงินเหลือใช้ไม่น้อยกว่า 30% ของเงินเดือน ที่สำคัญคือขอให้ตัดกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองให้มากกว่าที่กฎหมายกำหนดคือมากกว่า 10% เพื่อเป็นการลดต้นทุน และเป็นความมั่นคงที่ยั่งยืนของสหกรณ์ตลอดไป พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ กล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เริ่มมีแนวคิดจัดตั้ง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 โดย พล.ต.ท.เฉลิม โรจนประดิษฐ ผู้ช่วย อธิบดีกรมตำรวจสมัยนั้น ได้เกิดแนวความคิดให้มีการรวมตัวกันขึ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกรมตำรวจทั่วประเทศ จัดตั้งเป็น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตำรวจ จำกัด ขึ้น มีสมาชิกเริ่มแรก จำนวน 17 สหกรณ์ มีทุนดำเนินการ 17,000 บาท จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 ต่อมากรมตำรวจ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมตำรวจ จำกัด จึงได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 กว่า 22 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการดำเนินการ “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด” ชุดต่างๆ ที่มาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจทากทั่วประเทศ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันพัฒนา ชสอ.ตร. เติบโต อย่างมั่นคง ภายใต้อุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ยึดมั่นปรัชญา อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์” ทำให้ปัจจุบัน มีสมาชิก 128 สหกรณ์ ซึ่งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ ครบทุกแห่งจากทั่วประเทศ มีสมาชิกสมทบ 199 คน มีทุนเรือนหุ้น 219 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของ ชสอ.ตร. ในรอบปีผ่านมา แม้ว่าช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ได้รับผลกระทบในด้านการบริหารเกี่ยวกับการลงทุนอยู่บ้าง ทำให้รายได้จากการลงทุนลดลง เนื่องมาจากผลกระทบอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น แต่เรา ก็ยังมีส่วนต่างของรายได้จากการลงทุนอยู่บ้าง จากความเชื่อมั่นและเชื่อถือของสหกรณ์สมาชิก สมาชิกสมทบ และหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้การดำเนินงานของ ชสอ.ตร. ประสบผลสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยปีนี้ ชสอ.ตร. มีกำไรสุทธิ 24,353,142.22 บาท จ่ายเงินปันผลให้สมาชิก 6.10 % และจ่ายเฉลี่ยคืน 5.00 % ชสอ.ตร. มีสินทรัพย์รวมกว่า 2,527 ล้านบาท ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ รวม 14 คน บริหารงานในนามของ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ประกอบด้วย 1. พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร ประธานกรรมการ จาก สอ.ตำรวจแห่งชาติ จก. 2. พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ คนที่ 1 จาก สอ.ตำรวจป่าไม้ จก. 3. พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2 จาก สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จก. 4. พล.ต.ต.พรกุศล ยศธร กรรมการและเหรัญญิก จาก สอ.ตำรวจสื่อสาร จก. 5. พล.ต.ต.พิชิตชัย ศรียานนท์ กรรมการและเลขานุการ จาก สอ.ตำรวจสอบสวนกลาง-ตำรวจสันติบาล-พิสูจน์หลักฐานตำรวจ จก. 6. พล.ต.ต.ชฎิล พรมไพบูลย์ กรรมการ จาก สอ.ตำรวจพิษณุโลก จก. 7. พล.ต.ต.ชัยเดช ปานรักษา กรรมการ จาก สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จก. 8. พล.ต.ต.อภิชิต เทียนเพิ่มพูน กรรมการ จาก สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู จก. 9. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล กรรมการ จาก สอ.อุทัยธานี จก. 10. พ.ต.อ.สุภัทร ม่วงสมัย กรรมการ จาก สอ.ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 จก. 11. พ.ต.อ.นพดล ศรสำราญ กรรมการ จาก สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง จก. 12. พ.ต.อ.ชินภัทร ตันศรีสกุล กรรมการ จาก สอ.ตำรวจภูธรจังหวัด กาญจนบุรี จก. 13. พ.ต.อ.รณเดช กลิ่นอุทัย กรรมการ จาก สอ.ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จก. 14. พ.ต.อ.ชวลิต สุขสุวรรณ์ กรรมการ จาก สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จก. 15. ร.ต.อ.ปกรณสิทธิโสภา กรรมการ จาก สอ.ตำรวจกระบี่ จก.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ