การตัดสินอ่านทำนองเสนาะ

ข่าวทั่วไป Wednesday August 6, 2014 14:45 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--6 ส.ค.--สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย การประกวดอ่านทำนองเสนาะเป็นกิจกรรมตามโครงการตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม โดย สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สภาวัฒนธรรมเขตลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว แหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีชีวิตกรุงเทพมหานครเขตลาดพร้าว (โรงเรียนสุธีรัตนชัยสังคีตศิลป์) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมศิลปินแห่งประเทศไทย โดยโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อกระตุ้นและสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนได้พัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว รวมทั้งเพื่อปลูกฝังระบบคุณธรรม จริยธรรม ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมประเทศชาติ ซึ่งกิจกรรมประกวดอ่านทำนองเสนาะ ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนรัก ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและวรรณกรรมของไทย เพิ่มพูนทักษะในการอ่านทำนองร้อยกรองไทยและการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง เพื่อธำรงรักษาและเชิดชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย การประกวดแบ่งเป็น ๒ ระดับ (ไม่จำกัดเพศ) คือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๒) และ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) รอบคัดเลือก กรรมการจะคัดเลือกจากแผ่นบันทึกเสียง รอบชิงชนะเลิศ ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจะอ่านทำนองเสนาะตามบทประกวดที่คณะกรรมการกำหนดให้ ต่อหน้าคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งจะพิจารณาตัดสินแต่ละประเภท วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๑ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ