FTA ไทย-ตุรกี "ช่องทางการค้าภาคบริการในตุรกี"

ข่าวทั่วไป 15 กันยายน พ.ศ. 2557 11:12 น. —ThaiPR.net

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ร่วมกับ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดงานสัมมนาระดมความเห็น"ช่องทางกาค้าภาคบริการในตุรกี"สาขา ท่องเที่ยว ก่อสร้าง โลจิสติกส์ ค้าส่งค้าปลีก สุขภาพ และสื่อสารในวันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

วัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นจากภาคเอกชนในสาขาการบริการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำ FTA ระหว่างไทยกับตุรกี

** ผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง ได้ที่สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

เบอร์โทร 02-357-3490 หรือแจ้งชื่อ องค์กร เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลล์มายัง wannaphong@fispri.org

*** งานสัมมนา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดใด ***


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ