ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าวท่องเที่ยว 27 มกราคม พ.ศ. 2558 14:35 น. —ThaiPR.net

ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ และในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง มีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๔๕ น. ถึงเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาและปรับปรุงคูเมืองโบราณอู่ทอง และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ตามกำหนดการดังนี้ เวลา ๐๘.๔๕ น. ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา เดินทางไปท่าเทียบเรือคูเมืองโบราณอู่ทอง บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง และชมการแสดงหัวโต กลองยาวที่ท่าเรือ เวลา ๐๙.๐๐ น. ล่องเรือติดตามความก้าวหน้า การพัฒนาและปรับปรุงคูเมืองโบราณอู่ทอง และชมการแสดงอเมซิ่งสุพรรณบุรีของชาวชุมชนบ้านโคก และการแสดงเพลงเรือโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย บริเวณสถานีสูบน้ำ

เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมการแสดงรำทวารวดีของโรงเรียนอู่ทอง บริเวณเจดีย์หมายเลข ๒

เวลา ๐๙.๔๐ น. เรือล่องกลับมาที่ท่าเรือบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภออู่ทอง ชมการแสดงรำพุทธบูชา ของโรงเรียนอู่ทอง

เวลา ๑๐.๐๐ น. ตรวจเยี่ยมพุทธมณฑล ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี

เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมและติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองร่วมกับว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรชัย ทศรฐ นายอำเภออู่ทอง นายมนัส อ่ำทอง ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี นายแพทย์สุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ ประธานมูลนิธิสุวรรณภูมิ นายวีรวุฒิ ประวัติ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นายเกริกชัย ธัญวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๙ ชลบุรี นายพนมบุตร จันทร์โชติ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง นายวิศรุต อินแหยม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี นายวิเศษ เพชรประดับ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี นายชัยรัตน์ เหมือนพลอย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุพรรณบุรี นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รองผู้จัดการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗) นายรัชชัย วัฒนไกร นายกเทศมนตรีตำบลอู่ทอง นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชติ นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง คุณสมหวัง พิมลบุตร ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการประมง นอกจากนี้ ยังมีเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทองเข้าร่วมประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับ

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)

ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ