โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดย สสส. ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ

ข่าวทั่วไป 27 มกราคม พ.ศ. 2558 17:23 น. —ThaiPR.net

โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป นำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้

ทางสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 เข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาและชุมชนเข้าร่วมจำนวน 60 แห่ง

นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า “การอ่านนอกจากเป็นเครื่องมือสร้างเสริมความสุขแก่คนเราแล้ว ยังเสริมสร้างสติปัญญา ความคิด จินตนาการ ทัศนคติ และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทางแผนงานฯ และคณะกรรมการบริหารโครงการฯ รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ได้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในปีนี้ ซึ่งเราจะนำไปขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทั่วถึงต่อไป”


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ