สมุทรปราการ เดินหน้าวางยุทธศาสตร์ พัฒนาเมืองสุมทรปราการอย่างยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้าน

ข่าวทั่วไป Friday March 13, 2015 10:17 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--13 มี.ค.--โรสกีญ่า สมุทรปราการ เดินหน้าวางยุทธศาสตร์ พัฒนาเมืองสุมทรปราการอย่างยั่งยืน ด้วยยุทธศาสตร์ 5 ด้านหวังพัฒนาเมืองรองรับการก้าวสู่ ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน บนพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เร่งเดินหน้าแผนแม่บทพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาแผน 5 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อก้าวสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดมีความทันสมัยได้มาตรฐาน และเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุง ขยายถนนในพื้นที่สำคัญของจังหวัด และก่อสร้าง ปรับปรุงถนนสายรอง สะพานข้ามคลองเพื่อเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคม, โครงการการขยายบริการประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมือง, โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเสริม (Shuttle Bus) สู่สถานีรถไฟฟ้า, โครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าโมโนเรลเชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ และการเชื่อมต่อการเดินทางทางน้ำกับระบบขนส่งมวลชน ขณะที่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่เน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และยั่งยืน โดยเน้นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างโอกาสและช่องทางประกอบการค้าหรือการลงทุนให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้ และลดรายจ่าย รวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ประกอบด้วย โครงการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวบริเวณสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา, โครงการท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเชื่อมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดปากอ่าวไทย เป็นต้น “ยุทธศาสตร์ที่ 3 เราจะเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยฟื้นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถฟื้นสภาพได้ให้มีศักยภาพเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในอนาคตรวมทั้งสงวนรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถฟื้นคืนสภาพได้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงการที่สำคัฐ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นทีบางกะเจ้า ทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, การแก้ไขปัญหาการสัญจร, การป้องกันน้ำเค็ม และโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะและของเสียแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรปราการ” นายชนม์สวัสดิ์ กล่าว สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีโครงการพัฒนาที่สำคัญ อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแบบบูรณาการ และโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาแบบบูรณาการ เป็นต้น และยุทธศาสตร์ที่ 5 คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่การเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยจะเน้นให้บริการพื้นฐานต่างๆ ที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากประชาชนและทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ “โดยแผนแม่บทพัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ยั่งยืนนั้น เรามีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อการพัฒนาเมืองสมุทรปราการให้เป็นเมืองที่มีความพร้อมในทุกด้าน โดยหวังเพื่อให้ภาคประชาชนมีความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต และพัฒนาในเศรษฐกิจของจังหวัดมีความแข็งแกร่งทั้งการค้าและการลงทุน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ