เผยยอดจัดสรรเงินค่าป่วยการ อสม. เดือน มิ.ย.’58 กว่า 8 ล้าน 7 หมื่น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 14:11:00 น.
กรุงเทพฯ--16 ก.ค.--สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม โดยนายแพทย์ประภาส วีระพล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เดือนมิถุนายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓,๔๕๙ คน เป็นรายเดือน ๆ ละ ๘,๐๗๕,๔๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยจ่ายเงินค่าป่วยการให้เป็นรายเดือน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจังหวัดได้จัดสรรเงินค่าป่วยการให้ อสม. ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ดังนี้

๑) รพท.นครพนม อสม.เป้าหมาย จำนวน ๓๘๙ คน เป็นเงิน ๒๓๓,๔๐๐ บาท ๒.) สสอ.เมืองนครพนม อสม.เป้าหมาย ๒,๐๓๖ คน เป็นเงิน ๑,๒๒๑,๖๐๐ บาท ๓.) อำเภอปลาปาก อสม.เป้าหมาย ๑,๑๖๑ คน เป็นเงิน ๖๙๖,๖๐๐ บาท ๔.) อำเภอท่าอุเทน อสม.เป้าหมาย ๙๖๒ คน เป็นเงิน ๕๗๗,๒๐๐ บาท ๕.) อำเภอโพนสวรรค์ อสม.เป้าหมาย ๙๘๗ คน เป็นเงิน ๕๙๒,๒๐๐ บาท ๖.) อำเภอศรีสงคราม อสม.เป้าหมาย ๑,๔๔๘ คน เป็นเงิน ๘๖๘,๘๐๐ บาท ๗.) อำเภอนาหว้า อสม.เป้าหมาย ๙๗๘ คน เป็นเงิน ๕๘๖,๘๐๐ บาท ๘.) อำเภอธาตุพนม อสม.เป้าหมาย ๑,๕๐๒ คน เป็นเงิน ๙๐๑,๒๐๐ บาท ๙.) อำเภอนาแก อสม.เป้าหมาย ๑,๕๐๘ คน เป็นเงิน ๙๐๔,๘๐๐ บาท ๑๐.) อำเภอเรณูนคร อสม.เป้าหมาย ๑,๐๕๗ คน เป็นเงิน ๖๓๔,๒๐๐ บาท ๑๑.) อำเภอบ้านแพง อสม.เป้าหมาย ๖๗๙ คน เป็นเงิน ๔๐๗,๔๐๐ บาท ๑๒.) อำเภอนาทม อสม.เป้าหมาย ๓๕๘ คน เป็นเงิน ๒๑๔,๘๐๐ บาท ๑๓.) อำเภอวังยาง อสม.เป้าหมาย ๓๙๔ คน เป็นเงิน ๒๓๖,๔๐๐ บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง