จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาเอก รัฐศาสตร์  รับผู้จบทั้งตรีและโท

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 2 กันยายน 2540 15:15:00 น.
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--จุฬาฯ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่ ทั้งนี้เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัยระดับสูงในสาขารัฐศาสตร์ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและระเบียบวิจัยอย่างลึกซึ้ง เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับสูง เป็นนักวิชาการหรือนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการวิจัยและค้นคว้าอันจะนำไปสู่การสร้างเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ พฤติกรรม สถาบันและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทั้งในแง่สาเหตุ กระบวนการ และผลกระทบต่อสังคมในด้านต่างๆ อันจะทำให้เห็นภาพของการเชื่อมโยงระหว่างการเมืองกับสังคมในระดับประเทศและระหว่างประเทศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ ปริญญาโทสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า (ผู้จบปริญญาตรีเรียน 85 หน่วยกิต จบปริญญาโทเรียน 72 หน่วยกิต) ผู้สมัครต้องเสนอหัวข้อเรื่องและเค้าโครงของเรื่องที่คาดว่าจะทำวิจัยมาพอสังเขป ผู้ได้รับเลือกเข้าศึกษาต้องเสนอผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ พร้อมกับเข้าร่วมสัมมนาหรือทำ Workshop ทางวิชาการในต่างประเทศ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ดร.โชคชัย จุลศิริวงศ์ โทร. 218-7278 และคุณเด่นดวง วัดละเอียด โทร. 218-7255--จบ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง