ภาพข่าว: นิทรรศการ 72 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนูเจริญกุล

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 17:38:39 น.
กรุงเทพฯ--8 ธ.ค.--โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ คนที่ 2 และนายกสภาการพยาบาลให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด " นิทรรศการ 72 ปี แห่งความภาคภูมิใจ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.สมจิต หนุเจริญกุล " ณ ห้องคอนเวนชัน โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในการประชุมวิชาการการรังสรรค์วัฒนธรรมความเป็นเลิศในการปฏิบัติการพยาบาล

จากซ้ายไปขวา ผศ.ดร. พัชรินทร์ นินทจันทร์, รศ. ดร.อรสา พันธ์ภักดี, ผศ.ดร. เรณู พุกบุญมี,รศ.ดร. ทัศนา บุญทอง, ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล, ผศ.ดร.จริยา วิทยะศุภร,รศ.ดร. พรรณวดี พุธวัฒนะ, ผศ.ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง