มจร.เปิดรับสมัคร หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 15 มีนาคม 2559 11:03:41 น.
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--มาสเตอร์ แอด

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาสันติศึกษา รุนที่3 เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้วิธีการประนีประนอม และการแก้ไขความขัดแย้ง ทั้งนี้มีผู้เข้าศึกษาในโครงการดังกล่าวระดับปริญญาโทแล้ว 2 รุ่น พร้อมกันนี้ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ได้อนุมัติหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาสันติศึกษาแล้ว และกำลังดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาในรุ่นแรก โดยจะรับนิสิตที่เน้นทำวิจัยและลงพื้นที่จริง จำนวน 5 ท่าน และเน้นศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการลงพื้นที่จริง จำนวน 25 ท่าน รวมเป็น 30 ท่าน ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ps.mcu.ac.th หรือ โทร. 098-651-5416 หรือ 035-248-000 ต่อ 8528

ข่าวที่เกี่ยวข้อง